D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_308_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Voulet franczia százados
B e s o r o l á s i   c í m : Voulet franczia százados
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-12-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 36. sz. (1899. szeptember 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Voulet, Paul (1866-1899)
V I A F I d : 17329331
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Voulet franczia százados.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1898-ban Voulet és Chanoine századosok (az utóbbi a Dreyfus-pörben is szereplő Chanoine tábornok, volt hadügyminiszter fia) azt a parancsot kapták, hogy a Nigertől a Csád-tóig eső területet tudományosan kutassák ki. A nevezett tisztek meg is indultak pár száz főnyi bennszülött katonával; de aztán oly rósz hírek érkeztek e két tiszt kegyetlenkedései s iszákossága felől, hogy a franczia kormány Klobb ezredest megbízta, tartson vizsgálatot a helyszínén. Klobb, Meunier hadnagygyal és vagy húsz-harmincz emberrel kelt útra, hogy megbízatását teljesítse, s július 14-én Zindernél elérte a Voulet csapatját. Voulet azonban izent Klobbnak, hogy ne merjen tovább előre nyomulni, mert ő fegyverrel fog ellenállani. De Klobb előnyomult, mire aztán a két lázadó tiszt sortűzet adatott, mely Klobbot is, Meuniert is megölte. A kísérők nagy része is elesett, vagy megsebesült, a többi elmenekült. (Forrás: Vasárnapu Ujság)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szegedi képek : Keglovich Emil fényképei után. A Kossuth-Lajos-sugárút
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 430x505 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn