D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_430_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mátyás király Bécs előtt
B e s o r o l á s i   c í m : Mátyás király Bécs előtt
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Koroknyai Ottó festménye
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Koroknyai
U t ó n é v : Ottó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1856-1898
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 51. sz. (1899. december 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : reprodukció
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelmi személy
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : illusztráció
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bécs
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 15. század
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mátyás király Bécs előtt
Koroknyai Ottó festménye
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nemzetünk történetének egyik legfényesebb lapját elevenítette meg a tavaly ifjan elhalt Koroknyai Ottó, midőn a "Mátyás király Bécs előtt" czímű festményét megalkotta. Az 1485-ik évben, június elsején, győzelmes csaták után Mátyás király bevonult Bécsbe, miután előbb a büszke város küldöttségét fogadta, mely hódolata jeléül a város kulcsait nyújtotta át, egyszersmind pedig a nagy király kegyelmeért esedezett.
Ezt a minden magyar szivet büszkeséggel eltöltő jelenetet festette meg Koroknyai. A kép közepén ott látszik Mátyás király alakja, a mint lován ülve fogadja az Aula professzoraiból álló alázatos küldöttséget, mely hajlongva nyújtja át a város kulcsait. A király mögött a magyar vitézek nagy csoportja tűnik fel. Ott van ágaskodó paripáján Újlaki Miklós, mellette Corvin János, majd érseki ruhájában Bakács Tamás, aztán Bánffy Miklós, Zápolya István s gyalogosan a nagy erejű Kinizsi Pál, utánuk pedig a harczosok nagy tömegének zászlói lobognak. Mátyással szemközt Bécs ódon bástyái, tornyai tűnnek elő; a híres Szent István tornyán ott leng párjával is a fehér zászló: a megadás, meghódolás jelvénye.
Ezt a szép képet most sikerűit művészi reprodukczióban bocsátja közre a "Könyves Kálmán" irodalmi részvénytársaság, hogy azt bárki is megszerezhesse. A 100 cm. hosszú és 52 cm. szóles kép, passepartout nélkül, ara­ nyozott keretben (118/71 centiméter) 32 forint. Passepartout-val szintén aranyozott keretben (133 cm. hosszú és 86 cm. széles) 38 forint..."
(Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 51. sz. (1899. december 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mátyás bevonulása Bécsbe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1330x705 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János