D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_439_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Csallóközi tájkép
B e s o r o l á s i   c í m : Csallóközi tájkép
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Műcsarnok téli kiállításából
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Szlányi
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1869-1949
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 52. sz. (1899. december 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képzőművészeti kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Csallóköz
G e o N a m e s I d : 3058416
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szlányi Lajos: Csallóközi tájkép
A Műcsarnok téli kiállításából
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A magyar képzőművészeti társulat műcsarnokában e hó 18-ikán megnyílt téli kiállítás képzőművészetünk újabb diadalát jelenti. Még fiatal magyar képzőművészetünk alig mutatott fel a mai napig számban és minőségben olyat, mint a mostani kiállítás. Még az ezredévi kiállításon sem tudtuk fölmutatni azt, a mit ma, ha bár az ezredévi képzőművészeti kiállítást a kormány előleges anyagi támogatással igyekezett előmozdítani, különösen történeti és más nagyobb szabású kompozicziókra kívánván buzdítani a művészeket. Most, három és fél évvel nemzeti ezredévi kiállításunk után a letűnő század végén, a világkultúrában vezető franczia nemzet hívta meg Parisba nemzetközi versenyre a nemzeteket. Egy újabb ok, a mi serkentette művészeink ambiczióját. Az elmúló század haladásának terén, tudjuk, milyen kiváló rész illeti meg a képzőművészetet. E század folyamán virult föl a szabad művészet, megbuktatva a tehetségekre nyomasztólag ható akadémiai szellemet s az új irány diadalra juttatta a művészi egyéniséget. A jelen kiállítás előtt nem volt semmi olyan körülmény, a mely egyéniségükhöz nem illő képtárgyak választására irányozta volna a mi művészeink alkotó képességét. Ezúttal csinálta mindenki azt, a mit legjobban átérzett, á mi befolyásolatlan egyéniségében legjobban megérett a kivitelre. A sokféle tehetségnek pedig csak egy közös vezéreszméje volt: alkotni a legjobbat. A mostani téli kiállítás a magyar művészek gárdájában sok, részint már megállapodott, részint fejlődőben levő művészi egyéniséget mutat be. Itt látjuk most már a nagybányai művészek csoportját is, hogy a művészet e díszes templomában együttesen keljenek nemes versenyre a többi művészekkel. A gazdag kiállítást főkép annak köszönhetjük, hogy az itt kiállított képekből válogatják ki azokat, melyek a párisi 1900-iki világkiállításon a magyar képzőművészet mai fejlettségét lesznek hivatva bemutatni. A kiállított műtárgyak száma eléri a 485-öt, melyek közül 40 a szobrokra esik. A kiállítási termek sikerült rendezéseért külön dicséret illeti meg a kiállítási bizottság előadóját, Karlovszky Bertalant." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 52. sz. (1899. december 24.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szlányi Lajos: Esti nyugalom
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 955x735 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János