D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_516_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Brion Friderika
B e s o r o l á s i   c í m : Brion Friderika
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-01-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 1-53. sz. (1899. Vasárnapi Ujság Regénytára Melléklet.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Társas érintkezés, illemtan
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus világirodalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Brion, Friederike Elisabetha (1752-1813)
V I A F I d : 50016478
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Brion Friderika.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Brion Friederike, B. sesenheimi lelkész leánya, Goethe első nagy szerelme, *1752, +1813. Az ifjú Goethe hozzá írta legszebb lírai verseit. Szerelmük idillikus rajzát Goethe az önéletrajzában, (Dichtung und Wahrheit), Friderike eszményített mását a Faustban, (Gretchen) örökítette meg. Több német elbeszélés, vers, dráma hősnője. (Forrás: Metapédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ... Goethe gyakran lovagolt ki Elzász faluiba népdalokat gyűjteni, s egy ilyen útja alkalmával ismerte meg a közeli Sesenheim lelkészének lányát, Friederike Brion-t. Ez a szerelem ihlette első népdalszerű, lírikus költeményeit: Vadrózsa, Májusi dal. Ebben a viszonyban annyi báj, gyöngédség s költészet van, mint Goethe egyetlen későbbi viszonyában sem lelhető fel. ... (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Johann Wolfgang von Goethe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Friederike Brion
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Goethe fiatalkori arczképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 598x927 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella