D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_530_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Struensee János Frigyes
B e s o r o l á s i   c í m : Struensee János Frigyes
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Arndt
U t ó n é v : Wilhelm
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1750-1813
V I A F I d : 60240048
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-01-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 1-53. sz. (1899. Vasárnapi Ujság Regénytára Melléklet.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : udvari tisztségviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Struensee, Johann Friedrich (1737-1772)
V I A F I d : 13100285
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Struensee János Frigyes [A Vasárnapi Ujságban tévesen Károly Ágost].
A bécsi cs. és kir. hitbizományi könyvtárban levő metszet után.
Arndt W. metszete.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Struensee János Frigyes gróf, dán miniszter, szül. Halléban 1737 aug. 5., lefejezték 1772 ápr. 28-án. Orvosi tanulmányait szülővárosában elvégezvén, 1759. városi orvos lett Altonában, honnan 1768. VII. Keresztély dán király szolgálatába állott s mint udvari orvos a fiatal királlyal beutazta Német-, Francia- és Angolországot. A király kegyét csakhamar annyira megnyerte, hogy 1770. a trónörökös nevelőjévé, tanácsossá, a király és a királyné felolvasójává tették. E minőségben szerelmi viszony fejlődött ki S. és a dán arisztokrácia által gyülölt Karolina Matild királyné között, mit S. a hatalom megnyerésére használt fel. Kibékítette az eddig egymástól idegenkedő királyi párt s a királyné segítségével az eddigi kegyenceket és minisztereket eltávolította az udvartól s az egész államtanácsot megszüntette. A királyné és S. most korlátlanul uralkodtak és rávették a királyt, hogy ez S.-t kabinetparancsok kiadására felhatalmazta. 1771. S. maga állott a minisztérium élére s egészen új kül- és belpolitikát kezdett. Szakítva Oroszországgal, Svédországhoz közeledett s ugyanakkor, mint a felvilágosodott abszolutizmus hive II. Frigyes példájára az ország jólétét emelni igyekezett. Rendezte a pénzügyet, az adót leszállította, emelte az ipart és kereskedelmet, iskolákat állított, javítota az igazságszolgáltatást. Csakhogy mindezt önkényesen és elhamarkodva tette, miáltal maga ellen ingerelte a dán arisztokraciát, míg a dán nyelv mellőzése és a német nyelv behozatala a dán papságot és a népet izgatta fel. A felizgatott közvéleményre támaszkodva, az anyakirályné, Guldberg kabinettitkár, Rantzau-Aschberg tábornok s más előkelő férfiak S. megbuktatására szövetkeztek. 1772 jan. 17. reggel az összeesküvők a király szobájába nyomultak s arra kényszerítették, hogy parancsot adjon ki a királyné, szeretője S. és ennek fő hive Brandt elfogására. S.-t bilincsekbe verve a fellegvárba szállították s vádat emeltek ellene a király személye ellen intézett támadásért, a királynéval folytatott bűnös viszonyért és a legfőbb hatalommal űzött visszaélésért. Miután a királynéval folytatott benső viszonyt bevallotta és ezt a királyné vallomása is megerősítette, a királyi pár házassága felbontatott s S.-t halálra itélték. 1772 ápr. 28. hajtották végre a kivégzést; előbb levágták a jobb kezét, azután fejét és végre testét darabokra vagdalták. Beer M. és Laube H., nálunk Szigligeti S. sorsát szomorujátékban, Bouterwek regényében dolgozták fel. (Forrás: Pallas nagy lexikona)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Johann Friedrich Struensee
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Francis Cotes: Karolina Matild dán királynő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 321x366 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella