D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_017_g.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Zichy Jenő múzeum-épülete
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Zichy Jenő múzeum-épülete
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Kovács
U t ó n é v : Frigyes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1875-1944
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-01-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : tervrajz
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 2. sz. (1900. január 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építészeti tervrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : reneszánsz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Zichy Jenő múzeum-épülete. - Kovács Frigyes műépítész tervrajza után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Zichy-múzeum.
Gróf Zichy Jenő alig pihente ki utóbbi ázsiai tanúlmányútjának fáradalmait, már is egy nagyszabású terv megvalósításához fogott, mely nemcsak reánk, magyarokra nézve fontos, hanem a külföld tudósaira és művelt közönségére is nevezetes vonzóerőt fog gyakorolni. Elhatározta ugyanis a nemes gróf, hogy egy értékes, és fajunk eredetére vonatkozólag is rendkivűl érdekes múzeummal gyarapítja székesfővárosunk közintézeteit.
E múzeum Kovács Frigyes műépítész tervei szerint, a Rózsa- és Szegfű-utcza sarkán épül, tőszomszédságában a gróf lakásául szolgáló kis palotának, melynek homlokzatát is összhangzatba hozzák a múzeum homlokzatával.
A faragott kőburkolatú homlokzat olasz renaissance stílű lesz s nemes egyszerűségével fogja hirdetni az épület komoly rendeltetését.
A homlokzat díszei: a tudományt és művészetet jelképező szoborcsoportozatok, melyek közt a grófi czímer foglal helyet. Az allegorikus csoportozatok agyagmintái már készen vannak s legközelebb a szobrász vésője alá kerülnek.
Az épületnek két bejárója van, egyik a Rózsa-, másik a Szegfű-utczában. Amaz a gróf magánlakásához, emez a múzeum helyiségeihez vezet. Az előcsarnok, valamint a tágas lépcsőház falait vaskóhi márványnyal burkolják, s a kétoldalt álló márványoszlopok kellemes hatást tesznek a belépőre. A kettős karú lépcsőzet az udvarra nyiló nagy ablakon kivűl felülről is nyer világosságot.
A gróf gazdag fegyvertára a földszinten lesz. Antik, történeti érdekű, keleti fegyverek minden neme képviselve van benne. Ennek az osztálynak gyűjtését még a gróf nagyatyja kezdte meg, Zichy Jenő pedig tetemesen gazdagította utazásain vásárolt szerzeményeivel. A fegyvertár melletti termekben a grófnak rendkivűl érdekes régiségtára talál helyet. Ezen termekkel összeköttetésben van a gróf magánlakása.
A tágas udvarban levő kocsiszínben fog állni a grófnak az ezredévi hódoló menetre készült díszhintaja, mely, mint a magyar kocsigyártás remeke, annak idején nagy feltűnést keltett.
Az emeleten a lépcsőházból az előszobán át a gróf dolgozószobájába jutunk, míg más oldalt a gazdag könyvtár termein keresztül a 15 méter hosszú, nyolcz méter széles nagy képtárba érünk, mely aligha lesz elég a gróf 450-500 értékes képből álló gyűjteményének befogadására; ezért valószinűleg még egy-két termet kell e czélra felhasználni.
A képtár kincsei közül különösen kiemelendők: Kupeczky és Mányoky régi magyar művészek képei; továbbá Michel Angelonak egy képe, Tintoretto, Tizian, Dürer több műve. Egy szóval a klasszikus festészet minden korszaka képviselve van e képtárban egészen a jelenkorig.
Az iparművészeti osztályban rendkivűl érdekesek a magyar vonatkozású tárgyak, továbbá a gazdag bronzgyűjtemény, mely egymagában európai érdekűvé teszi a múzeumot.
Az emeleten lévő többi teremben gróf Zichy Jenő nagyértékű műkincseit, Ázsiában nagy áldozatok árán szerzett úti emlékeit, néprajzi tárgyait s a magyarok eredetére vonatkozó összes gyűjteményeit fogja kiállítani.
A múzeum a nagyközönség által hetenként háromszor díjtalanúl megtekinthető lesz.
Az új múzeum gróf Zichy Jenő ritka áldozatkészségének és fáradhatatlan búvárkodó munkásságának gyümölcse a hogy nem zárja el, hanem megnyitja a nagyközönség előtt is, ez | csak növeli a nemes gróf érdemeit, a melyeket buzgó fáradozásaival a közélet terén szerzett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. január 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Rózsa utcai Zichy-palota
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Zichy Múzeum
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Zichy Jenő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2342x1104 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella