D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_022_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : Löffler Nina
B e s o r o l á s i   c í m : Löffler Nina
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-01-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 3. sz. (1900. január 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lány
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Löffler Nina.
Daguereotyp kép után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kisfaludy Károly szerelme.
... A mai Deák Ferencz- és Miatyánk-utcza sarkán a múlt század húszas éveiben egyemeletes ház állott, melynek eme­letét Löffler Jakab orvos lakta. Ez két szobát albérletbe adott s 1822-ben Kisfaludy Károly ide költözött. Dr. Löfflernek egy fia és három leánya volt. ... A legidősbik, Nina, tartózkodóbb volt ugyan, de a költő vele is elenyelgett...
...a budapesti írói körökben nyíltan beszélték, hogy Kisfaludy elveszi Löffler Ninát. Boross Mihály szerencsés kezének sikerűlt a szép zsidó lány hiteles arczképét meg­találnia, s bizonyára érdeklődéssel tekintjük a telt, kerek formákat, a derűlt arczot, a mosolygó, jóságos szemeket.
1826-ban Kisfaludy forma szerint megkérte Nina kezét; a leány ekkor 20-21 éves lehetett, a költő 38 volt. Mint Nina legkisebbik húgától, Josephine-től, Ellinger Ágostnétól 1882-ben megtudtam, nénje azért nem ment Kisfaludy­hoz, mert dr. Löffler azt mondta leányának, hogy nem szívesen látná, ha kitérne, s Nina mindenek fölött atyja kedvében akart járni. ... (Bánóczi József) (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. január 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kisfaludy Károly szerelme
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Löffler Ferdinánd (Nina fivére) mint orosz tábornok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 779x1064 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella