D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_031_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Villa Giuseppe Fiuméban - A kert felőli homlokzat
B e s o r o l á s i   c í m : Villa Giuseppe Fiuméban - A kert felőli homlokzat
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Klösz
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1913
V I A F I d : 77250886
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-01-31
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 4. sz. (1900. január 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : villa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homlokzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kert
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : klasszicizmus
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Fiume
G e o N a m e s I d : 3191648
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Villa Giuseppe Fiuméban. - A kert felőli homlokzat.
Klösz fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : József főherczeg Fiuméban.
Az Adriai tenger partján fekvő "Villa Giuseppe" kedvencz téli tartózkodási helye József főherczegnek. A mint az idő hidegre fordúl, s az alcsuthi százados platánok lehullatták leveleiket, a főherczeg búcsút mond a zord éjszaki szelektől háborgatott fehérmegyei tusculanumnak és fiumei kastélyába költözik. Orvosai tanácsára már évek óta enyhébb vidéken tölti a telet, és azáltal is példát ád a magyar előkelő világnak, hogy nem idegen, hanem hazai területet választ akkor is, ha egészségének ápolásáról van szó.
A fiumei villát mai alakjában és környezetével nem ismerné meg a benszülött fiumei sem, ki azt csak régi formájában ismerte. Midőn a főherczeget betegeskedése az enyhébb éghajlatú vidéken való tartózkodásra utalta, az első években, a 80-as évek végén téli lakóhelyűl Ciotta fiumei podeszta villáját bérelte ki. A villa azonban nem sok kényelmet nyujtott, s a körülötte elterülő kert kopár, sziklás részei a dús florához szokott főherczegnek nem valami kellemes látványul szolgáltak. Midőn azután a főherczeg a villát később Ciottától örök áron megvette, tetemes költséggel iparkodott lakályossá és kényelmessé tenni.
A villa kívül-belül teljesen átalakítva, új külsőt nyert. A szomszédos kisebb villák közűl néhányat hozzávásároltak, leromboltak, és az igy nyert terület egy részét építkezésre használták föl, a többivel pedig a kertet nagyobbították.
Klotild főherczegnő az építkezések és a belső helyiségek berendezésének gondjait vezette, míg József főherczeg nagy kedvteléssel látott hozzá ahoz, hogy a sziklás talajra parkot varázsoljon. A környékből kocsiszámra hozatta a termőföldet, melyet a fiumei és dalmát napszámosok puttonokkal hordottak föl a dombon levő villa kertjébe. A fáknak a sziklás talajon gödröket ástak, melyeket jó termőfölddel megtömve, ültették beléjök a fákat. A sziklás talaj többi részét vastagon feltöltötték televény földdel, s abba nagy gonddal és fáradsággal meleg földövi növényeket ültettek. A sok fáradság és költség nagy része azonban kárba veszett. Az erős bóra a fákat kidöntötte, a forró sirokkó a sziklás talajt kiszárította, s így az ültetvények nagy része kipusztult, a mindezzel daczoló szívósabb növényeket pedig a fiumei hírhedt nagy záporok mosták el. Sokan beleuntak volna e sisiphusi munkába, de a főherczeg annál nagyobb kitartással szállt szembe a kedvezőtlen körűlményekkel. Újra földet hordatott a köves talajra, a növények öntözésére vízvezetéket készíttetett, a dermesztő bóra ellen pedig védelműl fasorokat ültettetett.
Ma a kertnek dús zöld lombozata között télen is szabadban virulnak a Phönix és a Latania pálmák, a Chameropsok, Araucariák, s a dombtető egyik katlanszerű medenczéjében Nympheák és Lótuszok úszkálnak hatalmas leveleikkel a víz szinén.
A régi, egyszerű kis villa helyén ma szép kastély emelkedik a hegyoldalon; a régebbi kopáron fehérlő sziklák helyén délszaki növényzet zöldel.
A kastélyt környező kert ma mintegy 12 holdnyi terjedelmű, holott eredetileg alig volt három holdnyi. A szomszédos villa-telkek összevásárlásával megnagyobbított kertben a főherczeg, mint Alcsuthon, itt is kertészkedéssel tölti szabad idejét, és örül, hogy a kopár földön újra alkothat valamit. A kerti munkára dalmát munkásokat fogad föl, kikkel olaszul beszélget és a nap nagy részén mellettük van, hogy munkájukban személyesen is utasítgassa őket.
Életmódját úgy rendezi be, mint Alcsuthon szokta. Reggel a téli nap felkelte már a kertjében találja, hol legörömestebb a pálmák ápolásával foglalkozik. Büszkén mutogatja magról keltett, saját kezeivel ültetett és hatalmas példányokká fejlett Phönix és Latania pálmáit. Az ezredévi kiállításon a főherczegi pavillonban látott nagy pálma társai a fiumei kertben terjesztgetik ég felé hatalmas legyezőiket. A fiumei főherczegi kert valóságos diadal az ottani fukar és romboló természeten; ezt a kertet József főherczeg igazán bámulatos kitartással varázsolta arra a sziklás földre, melynek rideg s komor arczúlatán hosszú századok óta ez a díszkert az első vidám, mosolygó részlet.
A főherczeg lakosztálya nemes egyéniséggel van berendezve. Részei: egy nagy hálószoba vas tábori-ágygyal, mely fehér katona-pokróczczal van leterítve; egy tágas nappali dolgozószoba és a fegyverterem, mely fogadószoba is egyszersmind. Klotild főherczegnő lakosztálya gazdagon van ékítve nagy értékű képekkel, régi porczellán- és bronz-tárgyakkal s drága bútorokkal. A nagyteremben jobboldalt látható szekrényen gyász-keretben van elhelyezve a felejthetetlen László főherczeg hadnagykori arczképe. A főherczegnő szobáival szomszédos a fiatal Erzsébet és Klotild főherczegnők lakosztálya, és nevelőnőjük szobája, az emeleten pedig a vendégszobák vannak.
József Ágost főherczeg a telet szintén ezen a vidéken, az Abbazia melletti Voloskában szokta tölteni. Ha aztán Mária Dorottya főherczegnő férjével, Fülöp orleansi herczeggel látogatja meg Fiuméban fenséges szülőit: szép időben délutánonként a "Dely" yachton tesznek a tengerre kirándulásokat, megtekintik Czirkveniczában a Klotild főherczegnő által alapított "László gyermek-otthont", vagy az egész fenséges család meglátogatja "Jóskáékat", kik a voloskai villa terraszán ülve lesik, mikor tünik föl a tenger tükrén a "Dely" zászlaja. Az öt éves József Ferencz, és a negyedfél éves Gizella már kendőiket lobogtatják, a kis Zsófiát azonban hol apja. József Ágost, hol mamája Auguszta főherczegné emelik magasra, hogy a kék tenger távolába barnulhasson. Ezalatt a "Dely" fehér halászmadaraktól körülrepkedve, gyorsan szeldeli a habokat.
Igy telik az idő, míg beköszönt újra a tavasz, és akkor ismét "a jó öreg Alcsuth" látja viszont fenséges urát. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. január 28.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : József Károly főherceg 1881-ben, Fiuméban megvásárolta az Adriai-tenger partján elterülő, később Villa Giuseppe néven emlegetett kastélyt. A főherceg az elkövetkezendő években jelentős átalakításokba kezdett. A környező kisebb kastélyokat megvásárolta és leromboltatta így nyerve több hektáros területet a kialakítandó park számára. Magát a kastélyt 1892 és 1895 között újítatta fel és bővítette ki Pietro és Raffaelle Culotti horvát építészekkel. A kastély egészen 1916-ig volt a főhercegi család téli tartózkodási helye, amikor is az özvegy Klotild főhercegné eladta azt. József főherceg orvosai tanácsára töltötte a teleket az enyhébb levegőjű Adria melletti kastélyban. Ez a fiumei kastély volt a főherceg halálának színhekye 1905-ben. Fia, József Ágost és családja a teleket szintén e vidéken töltötte voloscai villájában (Villa Gisellina). (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A villa Giuseppe, József főherczeg kastélya Fiuméban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2377x1596 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella