D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_057_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : "Kis furulyám szomorú fűz ága"
B e s o r o l á s i   c í m : Kis furulyám szomorú fűz ága
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A magyar iparművészeti társulat legutóbbi kiállításából
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Holló
U t ó n é v : Barnabás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1865-1917
V I A F I d : 171032628
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kisplasztika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 7. sz. (1900. február 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kisplasztika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : népi mesterség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népiesség
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : «Kis furulyám szomorú fűz ága». Holló Barnabástól.
Magyar iparművészeti tárgyak. - A magyar iparművészeti társulat legutóbbi kiállításából.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Magyar iparművészeti tárgyak.
A magyar iparművészeti társulat időszaki kiállításai elejétől kezdve termékenyítőleg hatnak a hazai iparművészet fejlődésére s egyre több eszmével gazdagítják úgy tervező művészeinket, mint iparosainkat.
A legutóbbi karácsonyi kiállítás nem lehetett nagyon gazdag, mivel egyrészről a Szent-Pétervárott rendezett magyar iparművészeti kiállítás meglehetősen sok erőt elvont, más részről a párisi világkiállításra való készülődés is sokkal inkább elfoglalta művészi iparosainkat, hogy sem itthon is nagyobb számmal szerepelhettek volna. Mindazáltal elég szépen sikerűlt a karácsonyi kiállítás és számos oly tárgygyal lepte meg az érdeklődő közönséget, a melyek teljes figyelmet érdemelnek.
Ezúttal első ízben voltak teljesen berendezett interieurök, szobaberendezések kiállítva. Mindegyiket más-más művész tervezte. A mostani kiállításon szemmellátható volt a modern iránynak térfoglalása. Helyenként már magyarros jelleget mutatnak a modern stílű munkák, mely jelleg idővel bizonyára erősbödni fog.
A tervezők között kivált Horti Pál (Uriszoba, előszoba); pálmaállványában új formákat visz bele a vasmívességbe. Czélszerűbb, mint az eddig dívott barokkos czikornyás vasmunkák. Könyvszekrénye előkelő, művészies hatású. Olcsón előállítható és czélszerű. Megvette egy bécsi bútorkirály (Fr. Ottó Schmidt). Eredeti ötlet rajta az üvegeken áthúzódó vasalás. Tapétáján meglátszik a természet tanúlmányozása. Petroleum lámpája eredeti alakítás.
Horti mellett feltűnt mint új tehetség Spiegel Frigyes, aki a szalont tervezte. Kevésbbé eredeti, mint Horti, meglátszik munkáin Van de Veldenek, a hírneves belga művésznek a hatása, a kit egyben-másban utánoz. Jók a színhatásai. Nagy óráját az iparművészeti múzeum vette meg; tokja kitünő asztalos munka, a nehezen megmunkálható Padduck-fából készült.
Nagy haladás volt a bőrmunkákban. Meglátszik a művészi hatás. Több bőrtárgyat, így kályhaellenzőt, szivar- és pénztárczát Nagy Sándor művész tervezett. Csak a művészi tervrajz adja meg a jó tekhnikai munkának a valódi becsét.
Bronzmunkákban ma már versenyezhetünk a külfölddel. Jóságra és árra nézve. Ez a magyar iparművészeti társulat érdeme, a mely művészi mintákról gondoskodik. Arató, furulyás, és más falusi népéleti alakok készültek sikerült kivitelben.
Művészi hatás látszik az ezüstmunkákon is, a melyek eddig egészen Bécs befolyása alatt állottak. Selejtes munkákat utánoztak eddig. Most magyar művészek foglalkoznak a tervekkel s meglátszik a nagy haladás. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. február 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Holló Barnabás
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szoborlap: Holló Barnabás
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Holló Barnabás: II. Lajos : A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 738x1346 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella