D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_061_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Honvédhuszárok rohama
B e s o r o l á s i   c í m : Honvédhuszárok rohama
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek a huszár-kiállításból
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Vágó
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1853-1928
V I A F I d : 154676738
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 8. sz. (1900. február 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csatakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lovasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : huszár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelmi festmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : historizmus
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Honvédhuszárok rohama. - Vágó Pál festménye.
Képek a huszár-kiállításból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : E kiállítás kétségtelenűl egyike a legszebb és legtanulságosabb történelmi kiállításoknak. Fő díszei azok a festmények, a melyek Vágó Pál ecsete alól kerültek ki s a melyek közűl a tizennyolcz méter hosszú fő falképet, mely az egész huszárság történelmi fejlődését, mint valami ragyogó álmot tűnteti föl, e lapokban már bemutattuk.
A terem középső fő falán lesz elhelyezve Vágó második nagy festménye, egy mai huszárroham, melyen az Ő Felsége nevét viselő 1-ső s a 16-ik számú cs. és kir. huszárezred s az 1-ső számú magyar kir. honvéd huszárezred van megörökítve.
A hatalmas vásznon a lovas roham minden vitézi szépsége kifejezésre jut. A rohanó lovasok között egy kartács vág keresztül. Itt-ott fölbukik egy lovas, de a többi feltartóztathatatlanul száguld előre. A vadul vágtató, mesterileg festett lovak, s a huszárok villogó szemeikkel életteljes összhangban idézik elénk a csata igazi képét. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. február 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Vágó Pál
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vágó Pál: Az 1900. évi párisi világkiállítás magyar huszártermének falképe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A huszár-kiállítás lesz Páris egyik fő szenzációja!
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Enteriőrfotó - az 1900. évi párizsi világkiállítás magyar pavilonjának ún. huszár-terme
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vágó Pál festőművész emlékére
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1664x971 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella