D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_067_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ráttky huszár (1707)
B e s o r o l á s i   c í m : Ráttky huszár (1707)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Képek a huszár-kiállításból
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 8. sz. (1900. február 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : huszár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovasság
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovaskép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1707
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ráttky huszár (1707).
Képek a huszár-kiállításból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A magyar származású külföldi huszárok közül bemutatjuk a Ráttky magyar ezredes által alakított franczia ezred egy vitézét... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. február 25.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Német-római birodalmi területen e háború folyamán először ugyancsak 1705-ben a hadifogságba esett török születésű magyar Csonkabég Lipót császári ezredes fősége alatt 600 fősnek tervezett, de az átállást nem vállaló helyett francia kézre adottan végül 826 fős Verseilles-huszárezredet alakította meg a francia hadvezetés. Ezt követve, 1706 elején az addigi további átszököttekre és a bajoroktól átvett, ténylegesen beérkezett 294 magyar huszárra építve, az ugyancsak francia kézre adott, szintén 600 fős Saint-Geniez-huszárezred megszervezését rendelték el. Előbbiben alezredes Sárváry Ferenc lett, mellette még az évek folyamán 68 magyar tiszt szolgált, köztük a két, később francia tábornokságra jutott kapitány: Dávid Zsigmond és Cserneki és Tarkői Dessőffy Bálint. Utóbbi kötelékében Muhi Dénes alezredesen, továbbá Györgyi Ádám és Buday János kapitányokon túl még 26 magyar tiszt került beosztásra. Ennek az egységnek az élén már 1707-től egészen 1742-ben a csehországi hadszíntéren bekövetkezett, szolgálatteljesítés közbeni haláláig Salamonfai Ráttky György ezredes, majd pályája csúcsán francia generális állt. Ezt az ezeres-kapitányát egyenesen II. Rákóczi Ferenc fejedelem küldte Cipszer György és Palásty Miklós kapitányok kíséretében a francia hadvezetéshez az ottani magyar huszárok összefogására. Mellette a következő évtizedekben összesen 72 magyar huszártiszt vállalta a szolgálatot. (Forrás: Blaskovics József [et al.]: A magyar huszárság története)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Huszár - Huszárok más országokban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Francia huszárság
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pierre Benigni: Hussard de Rattky 1725
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : 1724. Louis XV. Cavalerie: Hussards de Rattky; Maréchal des logis; Officier
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1550x1886 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella