D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_074_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Liezen-Mayer Sándor
B e s o r o l á s i   c í m : Liezen-Mayer Sándor
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Wagner
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1838-1919
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 9. sz. (1900. márczius 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festőművész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Liezen-Mayer Sándor (1839-1898)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Liezen-Mayer Sándor.
Wagner Sándor festménye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Liezen-Mayer Sándor a legtökéletesebb mintaképe volt a magyar gavallér-embernek. Ennek a tulajdonságainak köszönhette, hogy szeretetre méltó modora, őszintesége csakhamar olyan nagy körét teremte meg tisztelőinek, a milyennel más művész alig dicsekedhetett. Ez a szeretet egyszer azután hangosabban is megnyilatkozott, mert alig sikerült a stuttgarti festészeti iskolának őt 1887-ben igazgatójáúl magához csábítani, már 1889 őszén a müncheni "Komponier-Verein" művész-egyesület, melynek azelőtt Liezen-Mayer egyik oszlopa volt, utána indította honfitársát Wagner Sándort egy nagyszerű üdvözlő levéllel, melynek czímlapját a híres Seitz Ottó rajzolta, s egyúttal azzal a titkos megbizatással, hogy a mennyire csak tudja, beszélje reá Liezen-Mayert a visszatérésre. Ezt az iratot mintegy 250 müncheni művész írta alá, a kiknek köréből nemcsak a művész hiányzott, hanem a legkedvesebb kolléga is.
Liezen-Mayert nem kellett sokáig biztatni; pár hónap múlva csakugyan ott hagyta Stuttgartot, a honnan két legelső magyar tanítványát: Spányik Kornélt és Herzl Kornélt is magával hozta Münchenbe. Ezek sem tudtak elválni a szeretetre méltó embertől. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. márczius 4.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Liezen-Mayer Sándor, Liezenmayer (Győr, 1839. jan. 24. - München, 1898. febr. 19.): festő. Bécsben C. Rahlnál, majd 1857-ben Münchenben tanult, ahol Piloty modorában festette romantikus szemléletű, jól felépített történeti műveit. Harmonikus kolorizmusa, kiegyensúlyozott képalkotása miatt festményei és a Faust-ciklushoz, Schiller Haramiáihoz, a Das Lied von der Glockéhoz készített illusztrációi sok sikert arattak. 1870-ben Ferenc József arcképének megfestésére meghívást kapott Bécsbe. 1880-83 között a stuttgarti ak. ig.-ja volt, majd visszatért Münchenbe, ahol a festőisk. tanára lett. Sok magyar tanítványa volt. - Legismertebb képei: Magyarországi Szt. Erzsébet (e kép két, lényeges részeiben azonos példányban készült, egyik az MNG ben, másik az esztergomi Keresztény Múz.-ban); Erzsébet királynő aláírja Stuart Mária halálos ítéletét; Mária Terézia egy koldusasszony gyermekét táplálja (1867); Venus és Tannhäuser (MNG); Faust és Margit (MNG). - Irod. Benkő G.: L. S. (Bp., 1932); Dénes T.: L. S. (Győr, 1932); Csányi Károly: L. S. emlékezete (Győr, 1940). (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Liezen-Mayer Sándor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kieselbach Galéria: Liezen-Mayer Sándor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : TerminArtors : Liezen-Mayer, Sándor - Hungarian artist
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Liezen-Mayer Sándor arcképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 771x1150 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella