D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_075_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Spanyolországból - Csarnok Aguiar gróf sevillai palotájában
B e s o r o l á s i   c í m : Spanyolországból - Csarnok Aguiar gróf sevillai palotájában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Pekár Gyulának az Uránia színházban tartott felolvasásából
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épületrész
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 9. sz. (1900. márczius 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csarnok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Spanyolország
G e o N a m e s I d : 2510769
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Sevilla (város, Spanyolország)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Spanyolországból. - Csarnok Aguiar gróf sevillai palotájában.
Pekár Gyulának az Uránia színházban tartott felolvasásából.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Spanyolország és a bikaviadalok." Az Uránia legutóbbi ujdonságának ez a czíme. Három felvonásos káprázatos felolvasás ez; írója Pekár Gyula, ki oly sok érdekes tárczát írt már Spanyolországról, melyek "Északon és délen" czímű művének egyik kötetében összegyűjtve is megjelentek. Már korábban is, de legutóbb két éve beutazta Pekár Spanyolországot, mely alkalommal különösen Andalúziát tanúlmányozta. Az Urániában előadott dolgozatában a szerző legelébb is néhány percz alatt átfut Spanyolország történetén s egyuttal a spanyol géniuszt, a spanyol nyelvet, művészetet, népjellemet röviden ismerteti. Ezután kezdődik csak spanyolországi utazásunk. ... Tíz perczig tartó mozgófényképen látunk egy teljes bikaviadalt lejátszódni. Képeink, a melyek az Uránia előadásán a szinpad nagyságában láthatók, Sevillából, Burgosból valók. A sevillai kép gróf Aguiar magánpalotájának csarnoka, a hol alkonyatkor szokott összegyűlni a társaság. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. márczius 4.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az Uránia előadásain kezdettől mutattak mozgóképeket is az állóképek mellett, de 1917-ig a diavetítés - ahogy maguk nevezték: a "decorativ" képek - határozták meg a vetítőestek vizuális világát. ... Az első előadást 1900. február 22-én tartották, ezen és a következőn maga a szerző olvasta fel munkáját. A darabot Klupathy Jenő rendezte. A Vasárnapi Újság két képet közöl az előadás állóképeiből: Csarnok Aguiar gróf Sevillai palotájában. A burgosi székesegyház közép tornya. Vasárnapi Újság, 1900. március 4. 140-141. o. A nagy siker nyomán több darab is "spanyol mintára" készült, Pekárból pedig az Uránia legsikeresebb, legtermékenyebb szerzője lett. (Forrás: fotoklikk.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Casa del Conde de Aguias
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kolta Magdolna: Képmutogatók
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Mór stílus
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Sevilla
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Alhambra egyik terme : Spanyolországi képek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1557x1143 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella