D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_089_e.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Théatre Français
B e s o r o l á s i   c í m : Théatre Français
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Théatre Françaisból
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Louis
U t ó n é v : Victor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1731-1800
V I A F I d : 2478924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 11. sz. (1900. márczius 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színházépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : neoklasszicizmus
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1790
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Théatre Français.
A Théatre Françaisból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nagy és méltó sajnálkozással fogadta az egész művelt világ a francziák nemzeti szinházának, a legrégibb és legnagyobb hirnevű műintézetek egyikének, a Théatre Françaisnek pusztulását...
A most leégett épülethez annyi nagy nemzeti és mívelődéstörténeti emlék fűződött, mint kevés más közintézethez s csak növeli a francziák fájdalmát az, hogy ép most, közvetlenül a világkiállítás megkezdése előtt pusztult el, a mikor arra készülődött, hogy bemutatja az egész odasereglő világnak a franczia művészet nagyságát...
A forradalom kezdetén a szinház a "Théatre de la Nation, Comédiens ordinaires du roi" (A nemzet szinháza, a király rendes szinészei) nevet vette fel. Ezzel az elnevezéssel azonban, mely a közvélemény áramlatának s a királyságnak egyaránt szolgálni akart, nem tudta elháritani magáról a fenyegető romlást. ...
A Théatre Français elvesztette összes, a régi királyoktól nyert kiváltságait, sőt a forradalmi kormány egy este el is fogatta a társulat összes tagjait azzal a váddal, hogy reakczionárjus darabokat játszanak. Néhány évig szünetelt a Théatre Français, egész addig, a míg 1799-ben Napoleon, első konzul korában újjászervezte s Louis építőmesterrel azt az épületet emeltette számára a rue Richelieuben, a mely most leégett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. márczius 18.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az épület 1786-1790 között készült, Victor Louis tervei alapján, Louis-Philippe d'Orléans (Chartres hercege) számára. 1791 május 15-én nyílt meg, "Théâtre des Variétés amusantes" névvel. 1792-ben átnevezték "Théâtre de la République"-re. 1798-ban restaurálták Moreau vezetésével. 1799. május 30-án "Comédie-Française" néven nyitották újra, de később "Salle Richilieu"-ként is emlegették. 1860-1864 közt újabb renováláson esett át, valamint egy lépcsőházat és egy előcsarnokot is építettek hozzá. 1900. március 8-án leégett. Az épületet még ebben az évben Goudet rekonstruálta. (Forrás: Carthalia - Paris: Comédie-Française, andreas-praefcke.de)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A. Meunier: Paris, Comédie-Française
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Carthalia - Paris: Comédie-Française
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Théatre Français a tűz martaléka
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Comédie-Française
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1371x950 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella