D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_103_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A miramarei kastély kertjéből
B e s o r o l á s i   c í m : Miramarei kastély kertjéből
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 13. sz. (1900. április 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Növénytermesztés, kertészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kert
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : park
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : flóra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Trieszt
G e o N a m e s I d : 3165185
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A miramarei kastély kertjéből.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Miramare-kastély (olasz: Castello di Miramare; német: Schloss Miramar) egy 19. századi romantikus kastély, amely Habsburg Miksa osztrák főherceg (majd mexikói császár, I. Ferenc József öccse) és felesége, Sarolta belga királyi hercegnő részére épült isztriai fehér márványból Északkelet-Olaszországban, a Trieszti-öbölben, Trieszttől kb. 8 km-re. 1856 és 1860 között emelték Carl Junker tervei alapján Miksa főherceg utasítására.
A terjedelmes (22 hektáros) tengerparti parkot maga Miksa tervezte. A kőszirtet, amelyre épült és amelynek abban az időben semmilyen növényzete nem volt, számos trópusi növény segítségével művelték meg.
Miksa főherceg és Sarolta mielőtt elfoglalták volna a mexikói trónt, elvállalva ezzel annak előnyeit és terhét, életük boldog periódusát töltötték az osztrák riviérán, így választva el magánéletüket az udvari kötelességektől. Itt fogadta Miksa 1864. április 10-én a mexikói küldöttséget, amely felkérte őt mexikói császárnak.
A kastélyt 1955-ben államosították és jelenleg múzeum működik benne, kilátást nyújt a szikla csúcsáról a Grignano-öbölre és azon túl az Adriai-tengerre. Az épületet egy olasz stílusú, szintén látogatható kert veszi körül, melyben az egész világból összegyűjtött növényfélék (beleértve egészen ritka fajokat is) találhatóak. ... (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A miramarei kastély.
A trieszti tengeröböl egyik kiszögellő földnyelvén emelkedik ki fehér falaival és tornyával egy királyi kastély, "Miramare". Az isztriai félsziget Karszt hegysorainak szürke sziklái közül tünik elő a kastély mögött a terraszokban felhúzódó pompás babér- és pálmakert. Egy kis paradicsom, a mely a magány néma csöndében bájosan tükröződik vissza, a tenger kékellő vizében. Ez a Trieszttől alig hat kilométernyi távolságra eső kies fekvésű kastély a duinói országút legszebb pontján épült. Az "Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben" czímű honismertető munka a következőleg emlékszik meg Miramare-ról:
"Mennyi magasztos és fájdalmas emléket ébreszt e név a lélekben! Ferdinánd Miksa főherczeg, a haditengerészet akkori főparancsnoka, (a későbbi mexikói császár) egy ízben Duinóba hajózván, a heves bóra vihartól kényszerítve, a Punta di Grignano-nál horgonyt vetett, s ez alkalommal az itt lévő Daneu-féle ház és környéke, a hol menedékre talált, annyira megtetszett neki, hogy azonnal elhatározta, hogy itt lakhelyet fog magának építeni. Nem sokára telket vásárolt, s megkezdődött az átalakítás és építés serény munkája. Aránylag rövid idő alatt a szerény lakóház helyén egy normann stílű pompás kastély emelkedett, s a hozzá tartozó partszéli szőlős és gyepes, sőt helyenkint kopár sziklás telekrészletek tündérszép parkká alakúltak át. Már 1860 karácsony estéjén bevonulhatott a főherczeg új otthonába, melyet a "Si mirail mare!" ("Csodálni a tengert") felkiáltásról "Miramare"-nak nevezett el. A főépületet Junker Károly tervezte, s az építést előbb ő, majd Hauser építész vezette. De a főherczeg maga is nagy részt vett mind a tervezgetésben, mind pedig különösen a kastély belsejének díszítésében, s lakó- és dolgozószobái, melyeket a tengeren töltött szép napjairól való megemlékezéssel hajótermek módjára rendeztetett be, ma is ugyanazon állapotban vannak, melyben elhagyta őket. A földszinten minden lépten-nyomon az ő itt töltött legszebb éveinek emlékeivel találkozunk. A vadászzsákmánynyal, fegyvercsoportozatokkal, lámpákat tartó szobrokkal ékes lépcsőházon át föl az első emeletre érve, a tulajdonképeni dísztermekbe nyitunk, melyek Miksának császárkorában készültek el. A termek egyikében függ a császárnak egy franczia képírótól Mexikóban festett utolsó arczmása, melyhez szépen illenek ugyané teremben főherczeg korabeli építkezéseinek ábrázolatai, ú. m. a Hietzing melletti Maxing, Miramare és Pola, mely utóbbinak emelésére sokat tett a boldogúlt. Az első emelet egy másik pompás helyiségében, a családi ebédlőben, a környék történetéből merített hat kép függ, míg a trón- vagy díszterem mögötti társalgó teremben régi jeles mesterek képei láthatók. Már az egyes lakószobákból és a kastély előtti lépcsőzetről is gyönyörű kilátás kínálkozik mindenfelé, a toronyból pedig az egész kis paradicsom látható. Igen szembe tűnnek itt a remekül ápolt park különböző részletei, a délszaki növényekkel és szobrokkal pompázó terraszok, a rózsalugasok, kamélia-bokrok, tölgyes­ és fenyves-ligetek, nem különben a kedves kis kertecskéikből kikandikáló, szétszórt házikók. Különösen tavaszszal kimondhatatlanul szép e látvány. Jelenleg a kastély, melyben 1863 ápr. 10-én Miksa főherczeg a mexikói császári méltóságot elfogadta, Ő Felsége tulajdona, s időről­időre az uralkodóház tagjainak szolgál ideiglenes lakásúl."
A kastély tornyáról páratlanul szép látvány tárul a szemlélő elé. Délre látni a Karszt hegysor által körülövezett Trieszt kikötő várost füstölgő gőzöseivel s a vitorlások árbóczerdőivel. A tenger hatalmas tükrében a láthatár nyugati részén emelkedik ki Grado sziget fehérlő házaival s a halászbárkák százaival. Verőfényes tavaszi napon pedig előtűnik az egész panoráma legfenségesebb látványa, a hóval fedett Alpesek fantasztikus csúcsaikkal. A duinói tengeröböl szaggatott partjai elvesztik tiszta körvonalaikat a nagy távolság miatt, csupán az ős Aquileja város tornyai láthatók jó távcsővel. Az éjszaki oldalon a bájos fekvésű Duino halász falu járja be a gyönyörű panorámát. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. márczius 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Miramare-kastély
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A miramarei kastély
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Paur Géza: A miramarei kastély a hegyoldalról nézve
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Panoramio: Castello di Miramare
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1655x1270 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella