D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_114_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Brandes György
B e s o r o l á s i   c í m : Brandes György
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Strelisky
U t ó n é v : Lipót
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1807-1905
V I A F I d : 96459792
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 14. sz. (1900. április 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Irodalomtudomány általában
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Kritika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Világirodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : irodalomkritika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : irodalomtanítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalomtörténész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyetemi tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Brandes, Georg (1842-1927)
V I A F I d : 4938982
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Brandes György.
Strelisky fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Brandes György, a dán író, ki pár napig fővárosunk vendége volt, s a lipótvárosi kaszinóban zajos elismeréssel fogadott felolvasást tartott, megérte azt, hogy őt, az irodalomtörténetírót, a kritikust ép úgy ismerik és nagyra becsülik, mint honfiai közül akár Björnsont, az elbeszélőt, akár Ibsent, a drámaírót. ...
A dán kritikus egyike a legszélesebb körű ismeretekkel biró iróknak. Kora fiatalsága óta sokat utazott, sok emberrel érintkezett s a hol csak megfordúlt: alaposan szerette tanulmányozni a viszonyokat. Ezt tette különösen Párisban, Berlinben és Olaszországban, a hol hónapokat, éveket töltött. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. április 8.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ...Georg Brandes, a világhíres és világhatású irodalomkritikus és irodalomtörténész. Őróla mondotta Ibsen a sokat idézett jellemzést, amely szerint "Ítélkezik élőkről és halottakról". Ugyancsak Ibsen írta le, hogy "elöl járt az emberi szellem forradalmasításában". Már életében kétségtelen volt, halála óta pedig vitathatatlan, hogy az elmúlt évszázadok legnagyobb kritikusai közt van a helye.
Ezt a Georg Brandest eredetileg Morris Cohennek hívták. Szerény módú zsidó kereskedőcsalád fia volt. Két, hamar értelmesnek bizonyuló fiútestvér igyekezett tudóssá művelődni, és az olvasó, műveltséget kedvelő szülők inkább lemondottak minden fölös kiadásról, csakhogy fizethessék a tandíjat, amíg csak tanulni akarnak gyermekeik. Ők pedig folyton tanulni akartak, tanítani akartak, írni akartak. Családnevük helyett kitalálták maguknak a dán hangzású Brandes nevet. Az idősebből lett Georg, az ifjabbikból Edvard. Edvard is dán történelmi alak lett, de Georg már életében világirodalmi klasszikus. ... (Forrás: mek.oszk.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Georg Brandes
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Georg Brandes
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Feleky Géza: Georg Brandes
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 750x995 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella