D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_136_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Picard Alfréd, a kiállítás igazgatója
B e s o r o l á s i   c í m : Picard Alfréd, a kiállítás igazgatója
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-04-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 17. sz. (1900. április 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mérnök
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Picard, Alfred (1844-1913)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Párizs
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Picard Alfréd, a kiállítás igazgatója.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Párisban eddig rendezett világkiállítások sikere általában mindig nagy, mondhatni világraszóló volt, a minek egyik fő oka abban rejlik, hogy a francziák mindig idejében hozzá fogtak a munkához, - így a jelen világkiállítás előmunkálatait már 1892-ben megkezdték, - s mindig szerencsésen megtalálták a legalkalmasabb férfiakat az ilyen nagy munkák vezetésére. Az idei világkiállítás élére is igen jeles és szakértő igazgatót szemeltek ki Picard Alfréd személyében.
Picard mint mérnök tűnt ki s jutott előkelő állásokba. A német háború alkalmával mérnökkari tiszt volt s több ízben kitüntette magát. 1881-ben az államtanács tagja lett, melyben 1885 óta a közmunka, földmívelésügy, kereskedelem és ipar osztályainak elnöke. Az 1889-iki világkiállítás főjelentését is ő készítette el tíz nagy kötetben s ezen művével nagy feltűnést keltett a tudományos körökben. Egyéb műveket is irt: két nagy munkát a vasútépítésről, az egyiket négy, a másikat hat kötetben s ezek is a szakirodalom legjelesebb termékei közé tartoznak. Tudományos és gyakorlati működését egyaránt szigorú rendszeresség és rendkívül szívós munkabírás jellemzi. A kiállítás sikere érdekében ezúttal is páratlan munkásságot fejtett ki. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. április 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Exposition Universelle (1900)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Alfred Picard
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 740x750 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella