D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_159_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Berlin küldöttsége a diadalkapunál üdvözli királyunkat
B e s o r o l á s i   c í m : Berlin küldöttsége a diadalkapunál üdvözli királyunkat
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Királyunk látogatása Berlinben
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-04-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 19. sz. (1900. május 13.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felvonulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kapu
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Berlin
G e o N a m e s I d : 2950159
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Berlin küldöttsége a diadalkapunál üdvözli királyunkat.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A közel két millió lakosú Berlin fényes ünnepélyeknek volt színhelye a közelmúlt napokban, midőn Vilmos, német trónörökös nagykorúsítása alkalmával királyunkat is vendégéül üdvözölte. Az egész város szokatlan díszt öltött; de kivált a fejedelmi vendég bevonúlásának fő útja, a külföldön is sokszor emlegetett Unter den Linden (Hársfasoros) nevű széles, egyenes útcza, mely a Spree folyó nagy szigetén álló várpalotához vezet, szinte káprázatos pompával volt diszítve.
...
Az Unter den Linden-utcza elején, nem messzire a brandenburgi kapun túl, egy másik ideiglenes kapu volt állítva, mely szintén az utcza egész szélességét foglalta el. Ez a hatalmas kapu két oldaltorony közé fogott várfalutánzat volt; ennek közepén nyilt a hatalmas főkapu, mely fölött a német császári czímer pompázott, azon fölül pedig hadi sátort ábrázoló kupolás csarnok emelkedett. A két oldaltorony alján egy-egy kisebb kapu vezetett át s a főkapu két oldalán egy-egy virágfüzéres díszoszlop emelkedett állványául egy-egy szoboralaknak. E díszkapu előtt üdvözölte királyunkat Berlin város nevében Kirschner főpolgármester, ki után három fiatal hölgy lépett elő a királynak nyújtandó s magyar nemzeti szalaggal is diszített bokrétával, kiknek egyike a főpolgármester leánya, Matild, verses üdvözlést szavalt el a király előtt. Mikor a menet tovább indult, az uralkodók kíséretében haladó berlini nagykövetünket, Szögyény-Marich Lászlót is tüntető "éljen"-zéssel üdvözölték a diadalkapu melletti pompás tribünön csoportosult városi képviselők, mire a nagykövet szintén magyarul válaszolt nekik, mondván: "Éljen Berlin!" a mi csak még fokozta a lelkesedést. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. május 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Morelli Gusztáv: Vilmos német trónörökös
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Berlin
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Unter den Linden
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1605x1295 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella