D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_173_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kun Bertalan élete 84-ik, papsága 60-ik, püspöksége 35-ik évében
B e s o r o l á s i   c í m : Kun Bertalan élete 84-ik, papsága 60-ik, püspöksége 35-ik évében
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1866-1934
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 21. sz. (1900. május 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : püspök
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : református
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közéleti személyiség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kun Bertalan (1817-1910)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Miskolc
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz. vége
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kun Bertalan élete 84-ik, papsága 60-ik, püspöksége 35-ik évében.
Erdélyi fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nem ismeretlen ez a széles homlok, ez a mélyen átható világos kék szempár, ez a kissé meghajlott - nem csuda - 83 év nyomta fő. Láttuk ezelőtt 34 esztendővel, midőn a Tiszáninneni reform, egyházkerület püspöki székébe ült, azután most kilencz éve, mikor püspöksége 25 éves jubileumát ünnepelte. És látjuk minden esztendőben egyszer néhány napig Budapesten, midőn öreg barátjával, Kiss Áron püspökkel, Pannóniai szállásáról a Lónyay-utczai konventi terembe felballagnak. Így megy karonfogva a 170 esztendő együtt. Kocsiba üljön az erőtelenebb nemzedék; nekik nincs szükségök kocsira.
Most újra látjuk búskomoly arczát, jóságos szelid vonásait, midőn a miskolczi református ekklésia ünnepli csendes aranymennyegzőjét szeretett pásztorával.
...
Miskolczi hiveinek serege azonban ma nem a főpapot látja, hanem a jó pásztort veszi körűl, ki ötven esztendeig hirdette itt az Isten igéjét a nép előtt, és kinek imádkozó szava halkan, csendesen áradozván, ma is termékenyítőleg hull a szívekbe.
Egyik kiváló munkatársunktól vett ezen sorokhoz kiegészítésűl a Miskolczról érkezett tudósításokból megemlítjük még, hogy a ritka hosszú élettel és rendkívüli munkabírással megáldott főpap tiszteletére a miskolczi református egyház, melyben 60 évre terjedő lelkészi működéséből teljes félszázadot töltött, hála- és örömünnepet kivánt rendezni, melynek napjául a jelen május hó 20-át tűzte ki. Az ősz püspök azonban e napra hivatalos elfoglaltatása miatt nem jelenhetvén meg hívei körében, a tervezett ünnepet későbbre halasztották. Más részről ellenben valamennyi hazai ref. egyházkerület, első sorban Kun Bertalan saját egyházkerülete, a Tiszáninneni, már az első hírre lelkesen csatlakozott a kegyeletes szándékhoz, s közgyüléséből ünnepélyesen üdvözölte a főpapot s e megemlékezést jegyzőkönyvében is megörökítette.
Miskolczon a legközelebb megtartandó jubileumi ünnep részleteit illetőleg az a megállapodás történt, hogy a Kossuth-útczai református templomban hálaadó istenitisztelet lesz, melyet maga a jubiláns végez, s a templomozás után üdvözlik a különböző testületek és hatóságok az ünnepeltet. Egyszerű, de annál melegebb lesz az ünneplés, mely voltaképen nem az országos méltóságot viselő püspöknek, hanem a szerény lelkésznek szól, a ki iránt híveinek nagyrabecsülése és ragaszkodása a múló évek számával aránylagosan folyvást nőtt, folyvást bensőbbé lett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. május 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Kun Bertalan
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Emlékezés Kun Bertalan tiszáninneni református püspökre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1185x1545 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella