D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_177_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Czége a Nagy-Jugán völgyében
B e s o r o l á s i   c í m : Czége a Nagy-Jugán völgyében
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Dr. Jankó János "A magyar halászat eredete" czímű könyvéből
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 21. sz. (1900. május 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tárgyi néprajz
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : halászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : halászati eszköz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természeti környezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népi mesterség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Oroszország
G e o N a m e s I d : 2017370
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Nagy-Jugan
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Hanti- és Manysiföld
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Czége a Nagy-Jugán völgyében.
Gróf Zichy Jenő harmadik ázsiai utazása
Dr. Jankó János "A magyar halászat eredete" czímű könyvéből.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A halászat fejlődésének történetére sok oldalról világot vet "A magyar halászat eredete" czímű kiváló mű, mely a "Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazása" főczím alatt megjelenendő nagy munkának sajtó alól most kikerűlt első kötetét teszi. Ezt dr. Jankó János írta, ki egyike volt a gróf Zichy Jenő harmadik expedicziója tagjainak s ki e munkájával igen figyelemre méltólag gazdagította a néprajzi tudomány irodalmát. A Hornyánszky Viktor által díszes kiállításban kiadott munka sok érdekes rajzából mi is bemutatunk néhányat.
...
A ... rajz egy osztják czégét ábrázol, szintén a Nagy-Jugán völgyéből. Ott volt ez felállítva, hol egy kis patak szakad a folyóba s ez volt elrekesztve ék alakban; a czége szálas vesszőből állott, melyet a viz szinén kivűl-belől gerenda szorított össze, a kapujában pedig nagy vesszővarsa feküdt, melyből tíz fontos csuka is kerűlt elő. Az ilyen czége felállításának akkor van ideje, mikor a vizek rohamosan apadnak, folyásuk sebes s a nagy viz idején felvonúlt halak kezdenek visszatérni a nagyobb folyókba. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. május 27.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Cége: folyókba, patakokba a halfogáshoz épített rekesztés. ... (Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Magyar népi halászat
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Néprajzi Lexikon: cége
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Téli varsa a Nagy-Obon : Dr. Jankó János "A magyar halászat eredete" czímű könyvéből
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Nagy-Jugan
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1650x1110 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella