D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_187_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Angol setterek
B e s o r o l á s i   c í m : Angol setterek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az ebkiállításból
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1866-1934
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
M e g n e v e z é s : Állatvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 22. sz. (1900. junius 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattartás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kutya
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : háziállat
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kutyatenyésztés
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kutyatartás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadászkutya
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlős
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Angol setterek.
Az ebkiállításból. - Erdélyi fényképei után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ebkiállításból. II.
A közelebb rendezett budapesti ebkiállításról közlünk még néhány képet olyan állatokról, melyeknél a fajjelleg kifogástalanul ki van fejlődve, melyek tehát az illető faj mintáiúl szolgálhatnak.
A kiállításon nagy számban voltak képviselve a vizslák különféle alfajaikkal: ír- és angol setterek, pointerek, német vizslák. Szép, okos, tanulékony állatok, nélkülözhetetlenek a vadászat több neménél; ezért értékük is rendszerint nagy s az ügyes, kellőleg kitanított efféle ebekért sokszor meglepőleg magas árakat fizetnek. A külföldön régóta szakszerűen foglalkoznak már ezen nemes állatok tenyésztésével, idomításával; az újabb időkben nálunk is alakultak ilyen tenyészetek; a legismertebbek egyike a Fónagy Józsefé, kinek különösen angol setterei nagy feltűnést keltettek a kiállításon. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. junius 3.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Olyan, mint egy hosszú szőrű pointer. Koponyája kissé domború. Szeme barna. Füle a fejéhez simulva lelóg. Háta rövid, egyenes, feszes, ágyéka erős. Végtagjai egyenesek, párhuzamosak. Farkát kissé hajlottan tartja. Szőrzete közepesen hosszú, selymes, a fején, a végtagok elülső felületén rövid, a lábak hátulsó részén és a farkon hosszú zászlót alkot. Színe leggyakrabban fehér alapon fekete és/vagy sárgásbarna foltos, ill. pettyes. (Forrás: kutya-tar.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Angol szetter
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kutya-tár: Angol szetter
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1130x745 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella