D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_194_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tanácskozás az új ruháról
B e s o r o l á s i   c í m : Tanácskozás az új ruháról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A párisi divatüzletekből
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 23. sz. (1900. junius 10.)
T e c h n i k a : akvarell
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Textil- és ruházati ipar
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : divattörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : női ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : divattervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : divat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tanácskozás az új ruháról.
A párisi divatüzletekből.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tavasz kezdetén kezdődik a divat legfőbb szezonja s Párisban, a női divat Mekkájában, a hol a nagy szabó- és pipereüzletek összpontosulnak, hatalmas, forrongó élet kezdődik ilyenkor. Az évad új divatja meg van már állapítva, a legújabb minták készek, várják a világ minden tájáról odaözönlő megrendelőket. A mostani kiállítási évben különösen óriási erőfeszítést fejtenek ki a nagy üzletek, hogy a párisi izlés és szépség fényével elkápráztassák a világot. S bizonyára nem is számítanak roszúl, a mikor azt remélik, hogy annyi pénz fog az idén üzleteikben megfordulni, a mennyi még soha.
Egy egész városrész foglalkozik a világ asszonyai toilette-szükségleteinek kielégítésével. Nem régi városrész ez: egy századdal ezelőtt még zöldelő mezők virítottak ott, a hol ma fényes utczákkal háromszögben befoglalva óriási üzletek palotái emelkednek. Az operaháztól kiindulva egyik oldalon az Avenue de l'Opéra palotasora vonul el egyenesen, megszakítás, kiemelkedő pontok nélkül, óriási arányaival elnyomva minden részletet. Ez az út nem a párisiak útja, hanem az idegeneké, kiknek a benszülöttek udvariasan átengedik. A másik oldalát a háromszögnek a Madeleine-templom felé vezető nagy boulevard foglalja be, híréhez képest az egyszerűség, jelentéktelenség látszatát keltve azok előtt, kik nem hatoltak be a boulevard-élet titkaiba. Az itt s a rue de Rivoliban levő üzletek főleg a külföldiek számára valók, többnyire apróbb toilette-czikkeket, himzett zsebkendőt s egyéb fehérneműt, olcsóbb ékszereket árúlnak bennük, a közeli szállodák vendégei számára, a kik ajándékot akarnak Párisból hazavinni.
Az az utczáktól keresztűl-kasúl szeldelt darab város, mely az említett utczák közt terűl el, az asszonyok városrésze, a hol nők számára való dolgokat készítenek és árúlnak, még pedig többnyire nők. A Rue de Rivolit az operaházzal, mint a háromszög átfogója, a Rue de Castiglione, a Vendome-tér és a Rue de la Paix köti össze. Rue de la Paix! nevezetes utcza: itt van az üzlete Worthnak, a világhírű, "halhatatlan" Worthnak, a női öltözék legnagyobb művészének, a divat legfőbb uralkodójának, a ki a maga országában ép oly korlátlan uralkodó, mint a magáéban Napóleon volt, a kinek klasszikus ruhába öltöztetett alakja ide néz a Vendome-téri nagy oszlopról.
A Rue de la Paix-ben egymást érik, különösen délután, a fogatok, a kerekek dübörgése, csengetyűk csilingelése, kocsisok kiáltozása, beszélgetés, ruhasuhogás kábító zűrzavarba olvad össze. Az utcza mindkét oldalán kétszeres, háromszoros sorban várnak a kocsik s minduntalan más meg más hölgyek sietnek át a gyalogjárón, föl a "szentélybe". Színésznők és grófnők, délamerikai kalandornők és angol főúri családok hölgyei szinte egymás sarkára hágnak a divatos szabóüzlet vagy piperés bolt bejáratában s a világ minden nyelvének kavarodása bódítja a fület. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. junius 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ebédlő-ruha : Párisi divatkép
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Látogató ruha : Párisi divatlevél
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 840x1315 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella