D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_200_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A párisi világkiállításból - A magyar történeti osztály rendezőinek egy csoportja
B e s o r o l á s i   c í m : Párisi világkiállításból - A magyar történeti osztály rendezőinek egy csoportja
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 24. sz. (1900. junius 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : világkiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállításszervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A párisi világkiállításból. - A magyar történeti osztály rendezőinek egy csoportja.
Középütt Széchenyi Hanna grófnő, tőle balra atyja Széchenyi Béla gróf és Szalay Imre, a Magyar Nemzeti Múzoum igazgatója áll; ő mellette Lipcsey József ül, szélül pedig Győry Árpád, a huszárkiállítás egyik rendezője áll. Széchenyi grófnőtől jobbra Radisics Jenő, az Iparművészeti Múzeum igazgatója ül, kitől jobbra Szádeczky Lajos, Földváry József kiállítási kormánybiztossági titkár, legszélül pedig Náray Aladár a kormánybiztosság párisi megbízottja látható.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A magyar történeti palota a párisi világkiállításon.
A nemzetek műveltsége messze századok mélyébe visszanyúló régi alapokon gyökeredzik. S most, a mikor egy új század küszöbén, a párisi világkiállításon a világ összes nemzetei megjelentek, hogy bemutassák az emberi munka, szellem és művészet legremekebb alkotásait, mi is elmentünk oda, hogy modern alkotásaink mellett mi is feltárjuk küzdelmes, de szép multunk emlékeit, melyek egy hosszú ezerév munkájának tanulságával avatnak fel bennünket a művelt nemzetek sorába. ...
Ezek a kiváló magyarok, kiket itt elsoroltunk, mind eljöttek Párisba, hogy tevékeny részt ve­gyenek e nemzeti munkában s berendezték ezt a kiállítást, melyet annyira csodálunk s melyben valóságos meglepetéssel láttuk gróf Széchenyi Bélát és kedves leányát, Hannát, oly hazafias buzgalommal dolgozni, míg minden rendben nem volt, nem röstelvén semmi dolog­hoz hozzányúlni a csarnoknak három hétig tar­tott berendezése alatt. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. junius 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Exposition Universelle (1900)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar történeti emlékek a párisi világkiállításon : A turcsányi szoba a magyar palotában az egyházi kincsek gyűjteményeivel
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar történeti emlékek a párisi világkiállításon : A huszárságra vonatkozó emléktárgyak
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az 1900. évi párisi világkiállítás magyar huszártermének falképe : Részlet Vágó Pál festményéről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2248x1210 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella