D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_390_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Erzsébet-Szanatórium alapkő-letétele
B e s o r o l á s i   c í m : Erzsébet-Szanatórium alapkő-letétele
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gép és mosóház
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 47. sz. (1900. november 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Belgyógyászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tuberkulózis
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Erzsébet Királyné Szanatórium (Budakeszi)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : Budapesti Szegénysorsú Tüdőbetegek Szanatórium-Egyesülete
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Weinwurm Antal (1845-?)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Erzsébet-Szanatórium alapkő-letétele.
Gép és mosóház.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A budakeszi erdőben nov. 17-ikén szép őszi időben előkelő közönség jelenlétében ment végbe az Erzsébet királyné nevét viselő szanatórium alapkőletétele. A főépület elé gyülekezett délben az ünnep közönsége, hogy megvárja a védasszonyt, Klotild királyi herczegnőt. Az érkezőknek fehérruhás sváb leányok nemzeti szinű szalaggal díszített szegfübokrétácskát nyújtottak át. Megjelent a kormány részéről Széli Kálmán miniszterelnök, Darányi Ignácz földmivelési miniszter és Széli Ignácz államtitkár, a főváros részéről Halmos polgármester, a megye részéről Beniczky főispán, Fazekas főjegyző és még többen, az intézményt létesítő Budapesti Szegénysorsú Tüdőbajosok Szanatórium-egyesülete részéről Batthyány Lajos gróf elnök, Korányi Frigyes dr. főrendiházi tag és Harkányi Frigyes báró alelnökök, Ormódy Vilmos igazgató, Kuihy Dezső dr. és Tauszk Ferenez dr. titkárok, továbbá Dániel Gábor, a képviselőház alelnöke, Czigler Győző, az épületek tervezője, több országgyűlési és fővárosi bizottsági képviselő stb. továbbá a hölgy bizottság tagjai, kiknek egy része képünkön is látható. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. november 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Erzsébet-Szanatórium alapkőletétele
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1660x996 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter