D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_393_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter a temesvári Ipari Szakiskola megnyitásán
B e s o r o l á s i   c í m : Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter a temesvári Ipari Szakiskola megnyitásán
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Kossak
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1855-1922
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épületrész
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 47. sz. (1900. november 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Belkereskedelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : iskola
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : avatás
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társaság
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelenetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Hegedűs Sándor (1847-1906)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kossak József (1855-1922)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1900. november 15.
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Temesvár
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter a temesvári Ipari Szakiskola megnyitásán.
A miniszter mellett az első sorban balról Teibisz Jenő temesvári polgármester, jobbról Molnár Viktor főispán látható, szélről jobb oldalon Blaskovics Ferencz orsz. képviselő, közvetlenül mellette a második sorban Bessenyei Ferencz orsz. képviselő, tovább Weiss altábornagy.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nevezetes ünnepe volt november 15-ikén Temesvár városának az ottani fa- és fémipari szakiskola új épületének fölavatása, melyen Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter is megjelent. A város hatósága, közönsége és Dessewffy Sándor csanádi püspök fogadták a minisztert. A felavatási ünnepélyen a miniszter nagy hatású beszédben szólt az ipari oktatás fontosságáról, kiemelve, hogy bár a magyar ipari oktatás a párisi világkiállításon a legnagyobb díjat, a grand prixt nyerte el, nem szabad e téren fölhagynunk eddigi szerénységünkkel és óvatosságunkkal. Az iskolákból kiindulva szélesebb körre kell kiterjeszteni a munkát, hogy ne csak a tanulók műizlését fejleszszük, hanem a közönségét is, és át kell hidalni azt az ürt, mely az iskolai képzés és a közönség között van, a gyakorlati és szellemi erők megfelelő közreműködésével. Gondoskodjanak arról, hogy az iskolákban kiképzett tehetségek a gyakorlatban is megkaphassák működésük terét. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1900. november 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hegedüs Sándor kereskedelemügyi miniszter megérkezése a kassa-oderbergi vasút nevelő- és tápintézetébe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 793x1147 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter