D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_399_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vörösmarty Mihály elszavalja a "Fóthi dal"-t
B e s o r o l á s i   c í m : Vörösmarty Mihály elszavalja a "Fóthi dal"-t
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Linek
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1859-1941
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 48. sz. (1900. deczember 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szüretelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : költészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szavalat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bordal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyar irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Vörösmarty Mihály (1800-1855)
V I A F I d : 59090454
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Fót
G e o N a m e s I d : 3052542
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1842
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vörösmarty Mihály elszavalja a "Fóthi dal"-t.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A "Fóthi dal" voltaképpen Toldy Ferencznek kezdeményére született. A Fáy szüretjein részt­ vevő költők előtt nem egyszer fejtegette az eszmét, imának a fóthi társaság számára egy társas dalt, a német "Geselliges Lied" mintájára, hogy - elvégre valami újjal léphessenek fel és ne csak nép­ dalokat énekeljenek. Barátja unszolására irta 1842-ben Vörösmarty híressé vált bordalát és kéziratával zsebében rán­dult ki Fáy szüretjére. Október ötödikén a legszebb őszi nap varázsa csábította ki a szives házigazda által meghívott nagy társaságot. A fővárosból valóságos karaván kereke­dett fel Fóthra. Vörösmartyék, Bajzáék, Szemere Pálék, Fáy Ferenczék, Csapóék, Deák, Toldy, Bugát, Pólya, Garay és több uri család, a házigazda ismerősei közül [...] a távolban Kossuth Lajosnak és övéinek kocsijai bon­takoztak ki a porzó ut homokfellegeiből. [...] A pompás étkek, a hegy tüzes leve, a jó czigányzene, a szellemes pohárköszöntők magasra fokoztak a jó kedvet, midőn egész váratlanul a nemzet köl­tője emelkedett fel és a zsebe rejtekéből előkerített kéziratról, az ő igénytelen természetessége által ha­tásos modorában elszavalta úton készített bordalát. (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 43. sz. (1892. október 23.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vörösmarty Mihály: Vörösmarty kézirata
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vörösmaty Mihály: Fóti dal
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2590x1749 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter