D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_408_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az emléktábla leleplezése a nyéki szülőháznál
B e s o r o l á s i   c í m : Emléktábla leleplezése a nyéki szülőháznál
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A székesfejérvári Vörösmarty-ünnepről
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Bartos
U t ó n é v : M.
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 49. sz. (1900. deczember 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ünnep
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : megemlékezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Vörösmarty Mihály (1800-1855)
V I A F I d : 59090454
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Székesfehérvár
G e o N a m e s I d : 3044774
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az emléktábla lelfplezése a nyéki szülőháznál.
Bartos M. fényképei után.
A székesfejérvári Vörösmarty-ünnepről.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Országos ünnep volt az, mely deczember elsején Székesfejérváron a Vörösmarty szobránál végbe ment. A kormány, a törvényhozás, az irodalom képviselői, megyék, városok megbízottai, s nagy közönség gyűlt össze, hogy ünnepelje a nemzeti költőt, ki a város közelében született, s tanuló korának egy részét is az ősi koronázó városban töltötte. A székesfejérvári ünnepek bevezető része november 30-ikán délután Kápolnás-Nyéken folyt le, az egyszerű falusi ház előtt, hol Vörösmarty született. A ház előtt gyűltek össze a falu és környék lakosai és a Fej érvárról külön vonattal érkezett vendégek, hogy szemtanúi legyenek a ház falába illesztett tábla leleplezésének, melyet a fejérvári Vörösmarty-kör készíttetett. Bár kellemetlen esős idő volt, ez a lelkes közönség ünnepi hangulatát meg nem zavarta. Vértessy József, a fejérvári Vörösmarty-kör elnökének hazafias beszéde mellett avatták föl az emléktáblát. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1900. deczember 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az ünnepély a czisztercziek rendháza előtt : A székesfejérvári Vörösmarty-ünnepről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1690x1313 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter