D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_439_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : A lugosi új Színház
B e s o r o l á s i   c í m : Lugosi új Színház
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Villányi
U t ó n é v : Ármin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1875-
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Elek
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Gombos
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1873-1948
V I A F I d : 214194221
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-07-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 52. sz. (1900. deczember 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színházépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bejárat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homlokzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : reneszánsz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Lugos
G e o N a m e s I d : 674531
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1900. december 1.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A lugosi új Színház.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bégi óhajtása már Lúgos városa derék polgárainak, hogy az eddigi rozzant ideiglenes alkotmány helyett, díszes és állandó hajlékot emelhessenek a színművészetnek. Lelkes férfiak vették kezükbe az ügyet kiknek élére Jakabffy Imre, a volt főispán állott A szinműgyámolító egylet 14,000 koronát ígért az uj színházra, Lúgos városa pedig 50 000 koronát szavazott meg. Majd miután sikerült a helyet is megszerezni, a nagyközönség körében is megindult a gyűjtés, mely csakhamar 24 000 koronát eredményezett. Az általános tervet László Sándor kir főmérnök díjtalanul készítette el, az alapozási nehézségek elhárításában s a részletek kidolgozásában közreműködtek Elek Károly, Gombos Mihály mérnökök s Villányi Ármin építész. Az építkezés 1899 szeptember havában kezdtek meg s a díszes színház íme most már teljesen készen áll. Az építéshez több társulat, valamint egyesek is szíves készséggel hozzájárultak s a nemes czél erdekeben részint anyag adományozásával részint díjtalan munkateljesítésével tetemes ál-dozatokat hoztak; így az osztrák-magyar állam-vasúttársaság, a nadrági vasipar társulat, a Baiersdorf ós Biaih cxég, Bibét János nravie'zai építész, Meloooo Péter budapesti vállalkozó Deme Mihály és Oross János. S ezen áldozatkészségnek, valamint az építést vésető főmérnök s munkatársai odaadó buzgalmának köszönhető, hogy a szép és tekintélyes nagyságú színház, belső berendezésével és a színpadi díszletekkel együtt, összesen csak 110,000 koronába került. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1900. deczember 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lugos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1470x902 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter