D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml01_0061.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015346
C Í M 
F ő c í m : Keresztyén basilika keresztszelvénye az altemplommal
B e s o r o l á s i   c í m : Keresztyén basilika keresztszelvénye az altemplommal
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-03
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, 1876
T e c h n i k a : fametszet
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Egyéb grafikus dokumentumok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bazilika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : keresztmetszet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : román stílus
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : fametszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : középkor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Basilika alatt értünk oly nyilvános gyülekezetek fogadására szánt épületet, mely folytonos oszlopsorok által több hajóra osztott, állandó tetővel födött, hosszukás négyszögöt képez, és melynek középhajója felülemelkedvén az oldalhajókon, a felülemelkedésében levő ablakon vagy oszlopközön keresztül közvetlenül világittatik.
Ez volna a római forensis és a keresztyén basilikának lényege, közös jele.
...
A keresztyén basilikának szokásos elrendezését kelet felé mutatja ... ábránk: ...keresztszelvény, melynek hátsó középrészét a félkörü apsis képezi, és ez alatt van félig a földben eltemetve az altemplom.
...
12-ik fametszetünkön az itt elősorolt részleteken kivül látjuk az altemplomot is. A régi basilikák, akár a rómaiaké, akár a keresztyéneké, rendesen nem voltak boltozva, egyedül a félkörü apsis állott félkúp boltozat alatt, mig a hosszhajó csak fatetővel birt, mely alatt ide s tova deszkamennyezetet alkalmaztak, ha ez hiányzott, alólról az egész tetőt lehetett látni, s ezen esetben a francziák "à charpente apparente-nak" nevezték. E könnyű tetőzet oka annak, hogy tömörebb és erősebb pillérek helyett gyöngébb oszlopokkal beértek és a falaknak sem kellett nagyon vastagoknak lenni, végre ez oka annak is, hogy a basilikák szélességi arányai nagyobbak a későbbi templomokéinél. (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A bazilika (ógörög basziliké, csarnok, latin: basilica) eredetileg római kereskedő- és bíráskodási csarnok, később három- vagy többhajós, bazilikális elrendezésű templom. A háromhajós (ritkábban egy- vagy öthajós) térben a főhajó magasabb a mellékhajóknál, s a gádorfalon, azaz a főhajónak az oldalhajók tetőzete fölé emelkedő oldalfalán sorakozó ablakokon jut be a fény. A név az ógörög (baszileiosz sztoa), vagy (basziliké sztoa) kifejezések rövidítése és magyarosított változata, amelyek a "király csarnoka", illetve "királyi csarnok" jelentésűek.
Napjainkban alaprajzi megoldásától függetlenül a bazilika elnevezést alkalmazzák kiemelt jelentőségű katolikus templomokra is.
...
Ókeresztény bazilikák
Mikor a keresztény vallás üldözése megszűnt, és nyilvános épületeket emelhettek az istentiszteletek számára, azok a bazilikák formáit és elrendezését vették föl, sőt még elnevezésüket is megtartották és a 4. századtól kezdve azt majdnem kizárólagosan a keresztény templomokra alkalmazzák. A keresztény bazilika már kezdetben oly jelentékeny és mélyreható változásokat tett a pogány bazilikák elrendezésében, különösen a katakomba-templomok emlékezetének még friss behatása alatt, hogy azok mint önálló koncepciók jöhetnek tekintetbe.
Az ókeresztény bazilika nagyjában megtartotta a római bazilikák falaktól zárt hosszas négyszögű alaprajzát: főhelye a bejárattal szemben a félkörű fülke (apszis), ahol az oltár állt, körülötte a papsággal: az épület belsejét oszlopsorok egy szélesebb közép- és két keskenyebb oldalhajóra (vagy egy szélesebb közép- és két-két keskenyebb oldalhajóra) osztották, előudvarként hozzácsatolva a római lakóházak átriumát. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Bazilikális elrendezés
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Bazilika
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pécsi székesegyház : (szentély)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1398x993 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
A z   a d a t r e k o r d r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A főcímet a katalogizáló adta.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella