D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml01_0135.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015346
C Í M 
F ő c í m : A zsámbéki templomrom
B e s o r o l á s i   c í m : Zsámbéki templomrom
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Feszl
U t ó n é v : Frigyes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
1821-1884
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, 1876
T e c h n i k a : fametszet
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : késő román
 M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : korai gótika
 M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : romos építmény
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületmaradvány
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Zsámbék
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 13. század
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zsámbékon van igen nevezetes templom-romunk, mely egy premontrei zárdához tartozott.
Itt a lébényi általános elrendezés és köríves-alakzás mellett már is oly idomokat látunk, melyek a teljesen kifejlődött csúcsíves stylnek sajátjai; e templom tehát az átmeneti kort igen jellemzőleg képviseli; midőn a jákinál több lépéssel közeliti meg a középkornak legkiválóbb épitészetét. Épitkezési ideje ismeretlen; a "Monasteriologiából" csak annyit tudunk, hogy 1258-ban a premontreiek e nevezetes birtokadományt nyertek, meglehet tehát hogy ennek folytán zárdájukban rendkivüli változtatások történtek. Francziaországban hasonló stylü épitmények már a XII. században fordulnak elő, a Rajnán a XIII. első évtizedeiben; ha a styl hazánkban fejlődött volna, a zsámbéki templomot ifjabbnak kellene tekintenünk a jákinál, de tudván, hogy hazánkban a kora-román alakzatokat használták egyidejüleg a késő románokkal és az átmenetiekkel, a zsámbéki templomnak építési évét a XIII. század csaknem első hat évtizedében kereshetjük, még pedig, ha a zárda lakosai közvetlenül Francziaországból jöttek, korábban, ha Németországból jöttek, későbben. ...
...ábránk adja ezen nevezetes templomnak romját Feszl Frigyes épitész egyik igen sikelült rajza után, melyből látjuk, hogy az egyház belsejében már mindenütt a csúcsív van alkalmazva, de a középhajó magas ablakai még megtartják a félkör- zárást; az egyik toronynak megmaradt sisakja itt hívebben van adva... (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Feszl Frigyesnek különös kedvelt tárgya volt a zsámbéki rom; ő ezt igen sok és igen csinos aqnarellekben lefestette, melyek egyike az 1873-dik bécsi világtárlaton is szerepelt. Magam Gerster épitészszel több ízben felmértem az egyházat, és annak és a kassai Erzsébet-templom méreteiből sikerült a középkori mesterek arányositási törvényét és alkalmazási módját megtalálnom. (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Premontrei kolostor romjai Budapesttől nyugatra, dombos vidéken, egy messziről látható halom tetején magaslanak, és mintegy uralják a környező tájat.
A templomrom egész pontosan egy háromhajós premontrei bazilika és kolostor maradványai, melyek a XIII. század közepén 1220-34 között épültek késő római - korai gótikus stílusban. 1763-ban a nagy komáromi földrengés rombolta le, azóta áll ebben az állapotában. Jelenleg a rom belső területe is látogatható. A hajdani kolostor dongaboltozatos termében kőtár tekinthető meg. Műemlék. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Premontrei kolostor (Zsámbék)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zsámbék
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zsámbék
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A zsámbéki templom
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Feszl Frigyes litográfiája: A zsámbéki templom főhajója
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1771x1309 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
A z   a d a t r e k o r d r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A főcímet a katalogizáló adta.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella