D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml01_0165.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015346
C Í M 
F ő c í m : Ferences templom - Bács
B e s o r o l á s i   c í m : Ferences templom - Bács
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-05
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, 1876
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : román stílus
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szerbia
G e o N a m e s I d : 6290252
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bácska
G e o N a m e s I d : 3204675
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bács (vár)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 13. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A templom névadója Nagyboldogasszony. Régen a Templárok temploma lehetett, a XIII. századtól ferencesrendi templom. Ez a legrégibb templomépület egész Bácskában. Több ízben is újjá lett építve, de láthatóak a XIII. században épült falmaradványok. A templom mai méretei: hossza 42 m, szélessége 14 m, magassága 10 m, a torony magassága 35 m. (Forrás: templom.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nevezetesebb még fenálló átmenetkoru templomot találunk Bácsban, melyről mondatik, hogy a templomosok épitették, de mely 1301-ben a minoritáknak adatott át jelenleg a ferencziek birják. Hajóját egészen modernisalták, kivéve némely keresztboltját, mig keleti része, a szentély és az ehez épitett torony még az átmenet styljenek bélyegét viselik magukon. A templom 120'-nyi hosszával és 40'-nyi szélességével több, mint középszerü szerzetes egyházaink sorába tartozik. Fala zöme téglából van épitve. egyedül az épitészeti tagozatok kőből. Korát, valamint a szentély befalazott, ugy a torony ablakai is félkörü záródásaikkal tanusitják, csak a torony negyedik emeletének ablaka fölött látunk csúcsívet az átmenetkorra mutatnak továbbá e toronynak nevezetesen kiszökő támai, végre aránylag nagy magassága, melyről mondják, hogy nem régen még nagyobb volt, de felső részét veszélyes volta miatt le kellett bontani. Azonban ezen torony egész magasságában megtartott négyszög alakja, és emeleteinek meglehetősen egyenlő felosztása miatt, még a román elrendezést elárulja, mire a torony talapja és a szentélynek félköríves friese is mutat egyébiránt az apsist több ízben magasabbra emelték, ellenben talapja a felmagasodott földfölep alatt van eltemetve. (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország ó-keresztyén, román és átmenet stylü mű-emlékeinek rövid ismertetése)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Bács
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ferences templom / Bács – Bač – Batsch (Vajdaság)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ferences templom - Bács
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1102x1580 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
A z   a d a t r e k o r d r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A főcímet a katalogizáló adta.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella