D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml02_0127.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015345
C Í M 
F ő c í m : Pozsonyi dom
B e s o r o l á s i   c í m : Pozsonyi dom
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Könyöki
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Ellenbogen József
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1829-1900
V I A F I d : 53506534
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-07
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Egyetemi Nyomda, 1880
T e c h n i k a : fametszet
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : székesegyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : korai gótika
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pozsony
G e o N a m e s I d : 3060972
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 13. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pozsonyi dom.
Könyöki József rajz.
Pollák Zsigm. metsz.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Építése a 13. században kezdődött. Mai alakja többszöri átépítés eredménye, ugyanis háborúk és földrengések során többször megsérült. A dóm tornya 85 méter magas, a legmagasabb Pozsonyban. A tetején van a Szent Korona másolata (150 kilogramm tömegű és 164 cm magas), melyet 2010. augusztus 18-án emeltek le restaurálás céljából. A templomtorony a város erődítményének része volt, így bástyaként is szolgált. Donner György Rafael tervezte a barokk Alamizsnás Szent János kápolnát. A templomban gótikus és reneszánsz síremlékek találhatók. Szent Márton ereklyéit a főoltár felett elhelyezett ezüstkoporsóban őrzik. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A gótikus Szent Márton-dóm Pozsony legjelentősebb építészeti remeke.Ezen a helyen már épült templom 1221-ben védőszentje Szent Megváltó volt, de az 1270-es években II.Ottokár cseh királlyal vívott kűzdelmeg (háború) során tönkrement. A jelenlegi dómot az 1300-as évek elején alapozták háromhajós, gótikus bazilikának. Mindhárom hajója egyforma magas. A torony eggyúttal őrtorony is volt, mivel a vársánc mellett állott. A templomfal és a torony idővel elvesztette várvédő jellegét, a dóm új szentélyt, oldalkápolnát, déli előcsarnokot kapott.
Két évszázadig folyton épült, idővel reneszánsz elemekkel bővült, 1510-ben Bakócz Tamás püspök is építetett hozzá új részeket. Az építők egymást váltó nemzedékei között sokan működtek itt olyanok is, akik a bécsi Szent István-dómot vagy a prágai Szent Vitus-székesegyházat építették. 1732-1734-ben készült el a Szent János-kápolna. A dóm szobrainak, domborműveinek jelentős részét Donner György Rafael, a kiválló barokk szobrász alkotta. A nagy művész tíz, igen termékeny esztendőt töltött Pozsonyban. A dóm azonban csak 1895-ben kapta meg mai, végleges alakját. Legutóbbi felújjítása 1951-1975 között történt.
Neogótikus tornya 85 méter magas. Tetején három mázsa súlyú, aranyozott királyi korona csillog, annak emlékére, hogy 1563-1830 között itt koronázták a magyar királyokat, királynékat. A 11 király és 8 királyné nevét a szentély bal oldalán márványtábla érzi. A sor Miksával kezdődik, V.Ferdinánddal végződik, valamennyi a Habsburg-családból származott. (Forrás: templom.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Szent Márton-dóm (Pozsony)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pozsony, Szent Márton-dómtemplom
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pozsony - Dóm
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2837x2213 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella