D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magy_mueml02_0199.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : Dmek 015345
C Í M 
F ő c í m : Főhomlokzat
B e s o r o l á s i   c í m : Főhomlokzat
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A pozsonyi városház
M i n ő s í t ő : fiktív cím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : University of Toronto
S z é k h e l y : Toronto
O r s z á g : Kanada
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-13
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-03-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország műemlékei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei
S z e r z ő : Henszlmann Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : Egyetemi Nyomda, 1880
T e c h n i k a : fametszet
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : homlokzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : városháza
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazgatási létesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gótika
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pozsony
G e o N a m e s I d : 3060972
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 15. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Főhomlokzat.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A pozsonyi városház, mint előrebocsátott történetéből kitetszik, különböző időben, különböző házakból állott össze, legujabban ujra egy házat vettek a régihez, és amabban a képviselők tei'mét rendezték el. Érdekes czélunkra nézve csakis a régi háznak a főtér és a szűk városház-utcza felé forditott része, sőt az utóbbi is, mint később koru,. kevésbé, mint fő-, azaz nyugati homlokzata. Két alaptervünket Feigler épitész készítette, és Könyöki másolta, többi ábráink a bécsi autographiák nagyobb, kisebb részt Könyöki rajzai után készültek. Hazánkban csak kevés városház van, melynek eredete még a középkorba esik...
Ha a városház főhomlokzatát tekintjük, látni fogjuk, hogy annak két emeletének mindegyike igen közel az egység mérvével bir magasságában, és hogy födele D'=21,38' magas; végre hogy a fentő, melylyel a kapunak íve huzva van, L'=7,66' hosszu, ha t. i. ezt a talaptól (vom Sockel) ívének hegyéig mérjük. Itt megjegyzendő, hogy rajzunkban a D betünél elmaradt a vonalka, mely ezt a kisebb háromszög átlójává teszi, s hogy igy egyszerű D helyett D'-nak kell állnia. ... (Forrás: Henszlmann Imre: Magyarország csúcs-íves stylü műemlékei)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pozsony - középen a régi városháza, balra a prímási palota
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pozsony - Óvárosháza
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pozsony : Városháza. Rathaus
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2043x1317 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella