D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1854_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Napier Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Napier Károly
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 1. évf. 20. sz. (1854. julius 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Napier Károly (1786-1860)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1900
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Napier Károly
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Született korunknak e nevezetes férfia 1782-dik év marcius 6-kán. Atyja Napier Károly hajóhadi kapitány volt. Mint 14 éves fiu lépett a tengerész szolgálatba, mint önkénytes, s husz éves korára lett hadnagygyá. 1808-ban egy kisded hajóval egy franczia hadihajó ellen szerencsésen csatázott. 1813-ban a "Furious" (Dühös) hajóval elfoglalta Ponza szigetét, a leg­borzasztóbb ágyútüzelés ellenében. Gordon kapitány, ki ez alkalommal a hajóhadat Alexandria ellen vezette, rendkívül magasztala az ifjú Napiért. Azután sokáig pihent, mig 1833-ban ismét a Vinczefok előtt győzelmesen szétverte DonMiguel hajóhadát, s innen neveztetett ki Szent Vinczei grófnak. 1839-ben a syriai hadjáratnál megverte az egyiptomiakat, s 900 angol és 500 török élén ostrommal bevette Sidont, mellyet 2700 ember védett, s azokat mind elfogta." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1. évf. 20. sz. (1854. julius 16.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Angol altengernagy, szül. Falkirkban, Skóciában 1786 március 6-án, megh. Merchiston Hallban 1860 november 6., N. Vilmosnak unokatestvére. 1799-ben angol tengerészeti szolgálatba lépett s a franciák ellen viselt háborukban tüntette ki magát 1809-ben a Guadeloupe mellett vívott fényes harc után kapitánnyá nevezték ki. Nemsokára mint önkéntes csatlakozott a pirenei hadsereghez, 1811. pedig mint naszádkapitány aratott dicsőséget a Nápoly ellen küldött expedicióban. Ponza szigetének elfoglalása után Ferdinánd király a Cavaliere di Ponza címmel tisztelte meg őt. 1832. Dom Pedro portugál király szolgálatába szegődött és Miguel trónkövetelő hajóhada fölött a St. Vince-foknál nyert fényes győzelme jutalmául a Vizconde de Cabo de S. vincente méltóságát kapta dom Pedrótól. 1834. visszatért hazájába. (Forrás:http://www.kislexikon.hu/napier_karoly_sir.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Napier hadi készületei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1293x1444 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet