D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1854_pix_Oldal_27_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magyar koronázási jelvények
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar koronázási jelvények
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : tárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 1. évf. 29. sz. (1854. szeptember 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kard
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : koronázási jelvény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ötvösség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szent István kardja. Királyi pálcza. Apostoli kereszt
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A szent koronán és apostoli kereszten kivül látunk még egy buzogány szerű királyi pálczát, egy egyenes kardot s egy gömbölyű tekét, mellynek tetején kettős kereszt, oldalán az Anjouk családarimerével egybeköttetésben a magyar kereszt voná­sokkal : ez az ország almája, s legnagyobb hihetőséggel, az emli­tett család uralkodási szakából veszi származását. A kard szent István királyénak tartatik, valamint a királyi pálczáról is legna­gyobb hihetőséggel fel lehet tenni, hogy már első királyunk jobbját diszesité. " (Forrás:Vasárnapi Ujság 1. évf. 29. sz. (1854. szeptember 17.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kezdettől fogva mindvégig viselték a magyar királyok az Apostoli czimet. A szent koronán és apostoli kereszten kivül látunk még egy buzogányszerü királyi pálczát, egy egyenes kardot s egy gömbölyű tekét, mellynek tetején kettős kereszt, oldalán az Anjou család czimerével egybeköttetésben a magyar kereszt vonásokkal : ez az ország almája.. A kard szent István királyénak tartatik, valamint a királyi pálczáról is legnagyobb hihetőséggel fel lehet tenni, hogy már első királyunk jobbját diszesité. Egy nevezetes kiegészítő része a koronázási jelvényeknek szent István palástja. (Forrás:http: berszangabor)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar koronázási jelvények
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar koronázási jelvények
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1307x1450 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet