D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1854_pix_Oldal_38_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szergievits Mencsikoff herczeg
B e s o r o l á s i   c í m : Szergievits Mencsikoff herczeg
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 1. évf. 40. sz. (1854. deczember 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : háború
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mencsikov, Alexandr Szergejevics (Oroszország: herceg) (1787-1869)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Oroszország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Mennyire felhasználta e nyílt utat Mencsikoff, látszik abból, hogy az előbbi több ezerekre menő veszteségek daczára, a leg­utóbbi kirohanáskor sokkal nagyobb serege volt Mencsikoffnak mint kezdetben. Az almai ütközetkor csak 50,000röl vala szó, most pedig lord Raglan és Canrobert tudósításaik 100,000re teszik a Szebasztopol védelmére öszpontositott fegyveres népet, mellynek egy nagy része november 5-én Inkerman mellett vá­ratlanul olly erővel támadta meg az angolokat, hogy aztán a legnevezetesebb véres csaták egyike fejlődött ki, mellyben 3 an­gol tábornok elesett, 4 megsebesült, s az egyesültek összes vesz­tesége 4000en felül, az oroszoké 15,000 körül jár halottakban, sebesültekben és foglyokban. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1. évf. 40. sz. (1854. deczember 3.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szebasztopol
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1543x2361 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet