D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A hajdani tatárkánok palotája Bakcsiszerájban
B e s o r o l á s i   c í m : Hajdani tatárkánok palotája Bakcsiszerájban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 7. sz. (1855. február 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : palota
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iszlám művészet
 M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Krím
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 16. század
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A hajdani tatárkánok palotája Bakcsiszerájban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kercs után Baktsi-Szerái nyujt legtöbb érdekeset az utazónak, itt lévén a hajdani tatár-kánok palotája, mellynek izlése, keleten látható hasonló épületektöl igen különbözik. - A kánpalota ablakai, ajtai s a mennyezet faragványokkal gazdagon diszitvék, most ezek veres és zöldfestékkel lévén bemázolva, a szobákban uralkodó mystikus homálylyal kellemetlen rikitó ellentétben vannak.
A kán szeráilja tetemes kiterjedésü szabálytalan négyszöget képezett, s mielőtt az orosz kormány egyik romlásnak indult részét le nem rontatá, még nagyobb volt. A szük kapun keresztül menve, a kán és családjának szobái jobbra nyilnak, a mecset és a temető helyek balra, hátul az udvar szobái valának, mellyek azonban most bármelly tekintélyesb ajánló levéllel ellátott utazónak nyitvák. A szobák különféle nagyságúak s alakúak, a nagyobbakban szökőkutak vannak alkalmazva.
Valamivel hátrább van a törvényszéki terem kerekdeden épülve, aranyzott boltozattal. A világosság kevés nyiláson hat a terembe s még ezek is bezárattak, ha fontosabb ügy tárgyaltatott, s az egész nagy terem csak néhány lámpával gyéren világittatott, hogy az igazság szolgáltatását mi se zavarja. - A vádlott kihallgattatván, ha bünösnek itéltetett, balra kivezették, és a reá mért büntetést azonnal ki kelle állania, ha felmentetett, jobbra vezeték ki az udvarra s onnan a szabadba. - A terem felső részén sürü rácsokkal elzárt erkély volt, mellybe a kán, ha a tanácskozásnál jelen kivánt lenni, helyet foglalt anélkül, hogy a birák öt észreveheték. A kánok gyakorta voltak jelen, személyesen Ügyelvén fel az igazság hű kiszolgáltatására, s jaj volt azon birónak, ki magát az itélet kimondásában magán érdek által vezettetni engedé.
Az udvar hátulsó részén volt a kán háreme, az előtérből magas fal által elválasztva. - Egy nem igen nagy terjedelmü kéjkertben épült kis ház szolgált a kán négy feleségének lakásul, kik itt többnyire csendes visszavonultságban éltek. A kert egyik odalán, virágkertecskében volt a nők fürdője, mellyre egy szomszéd szobácska ablaka nyilt. A büszke kánok ugyanis szerették szép nejeiket a fürdőben meglesni. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1854. november 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Bahcsiszeráj
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Bakhchisaray Palace
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Stock fotó - kán, palota (Khan's, Palace, (or, Hansaray))
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2703x2182 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella