D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_32_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pélissier tábornak, a franczia keleti hadsereg főparancsnoka
B e s o r o l á s i   c í m : Pélissier tábornak, a franczia keleti hadsereg főparancsnoka
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 27. sz. (1855. julius 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csatakép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Pélissier, Aimable Jean Jacques (1794-1864)
V I A F I d : 22133509
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pelissier tábornak. A franczia keleti hadsereg főparancsnoka.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pélissier
(ejtsd: pélisszjé) János Jakab Aimable, francia marsal, szül. Maromme-ban (Seine inférieur) 1794 nov. 6., megh. Algeriában 1864 máj. 22. A katonai pályára lépett, részt vett az 1823. spanyol és az 1828. moreai expedicióban, szintugy (1830) Algeria meghódításában. 1845. utolsó ízig megsemmisítette a dahragrotta arab törzset, melynek egy barlangba menekült tagjait a barlang bejárásában rakott tűzzel megfojtotta. 1850. dandárnokká tették és 1851-54-ig Algeria főkormányzója volt. 1855. mint az I. hadtest parancsnoka Krimbe indult és ő vezényelte szept. 8. a Malakov bástya ellen intézett döntő rohamot. Jutalmul marsallá és Malakov hercegévé tették. 1858-59. követ volt Londonban 1860. újra Algeria főkormányzója lett. (Forrás: Pallas nagy lexikona)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Aimable Pélissier
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Aimable Pélissier
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2403x2601 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella