D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_36_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Toulon
B e s o r o l á s i   c í m : Toulon
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 30. sz. (1855. julius 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kikötő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erőd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tenger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Toulon
G e o N a m e s I d : 2972328
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Toulon.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Toulon és Marseille.
Mióta a török-muszka háboruban tettleges részt vesznek a francziák, igen gyakran előfordul a hirlapi tudósitásokban Toulon, de kiváltképen Marseille tengeri városok neve. Ennek egyszerü oka az, hogy Krimiában a francziák mindent tengeren szállitanak, s kiinduló pontul azon két város hires kikötői szolgálnak.
Azért itéltük érdemesnek mind a kettő rajzát olcasóinknak bemutatni, s nehány sorban megismertetni.
Toulon a mostani hadviselésben valóságos fő éltetőere a franczia tengeri hadseregnek. Eredete még Krisztus urunk előtti időkre esik, s már a rómaik virágzó korában történeti nevezetességü város volt. Gondolhatni mennyi viszontagság érhette azóta éppen ollyan országban mint Francziaország, mellynek hol magával hol másokkal, de nagyon sürüen szoktak viszálkodásai lenni.
Jelenleg Toulonnak 40,000 lakosa van, tehát népességi tekintetben is nem megvetendő város, de sokkal fontosabb magánál a városnál kikötője mind kereskedelmi, mind kiváltképen hadi tekintetben. Hadi fontosságát e kikötő XIV. Lajosnak köszöni, a kiről a történetirók mint nagy uralkodóról és nagy hóditóról emlékeznek. Minthogy a természet ugyszólván semmivel sem járult vizén kivül e kikötő fontosságához, temérdek kincsbe került annak létrehozása.
A város tojásdad alaku, s a tengerparttól menetelesen emelkedik a közellevő hegylánczolat oldalához. Várművei rendkivül erősek, roppant erős kettős bástya és mély sánczkerités fogja körül az egészet.
Mint többnyire minden régi város, két egymástól egészen különböző részből áll: az ó és uj városból, mellyek egyike csinosságban, másika tisztátalanságban szokott kitünni. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. julius 29.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Toulon (Okcitán nyelv provanszál dialektusában: Tolon vagy Touloun) nagyváros Franciaország déli részén, a Provence-Alpes-Côte d'Azur régióban, Var megyében.
Toulon egy szinte teljesen zárt kettős öböl partján található, a külső Grande Rade és a belső Petite Rade végében fekszik, a szárazföld felől pedig hegyek koszorúzzák a várost. Nemcsak a francia flotta legnagyobb támaszpontja a Földközi-tengeren, hanem a tengerparti Var megye székhelye, fontos ipari, oktatási és kulturális központ. A város mégiscsak főképpen a cols bleus, a kékgallérosoknak is nevezett haditengerészek városa.
Időszámításunk elején Telo Martius néven római kikötőváros volt, ahol fontos iparág fejlődött ki, az öbölben élők a bíborcsigából festéket állítottak elő, amit kelmefestésre használtak. Amikor Toulon francia kézre került a XV. század végén, a védett öbölbe hadikikötőt telepítettek. Már XII. Lajos gályái is itt horgonyoztak, IV. Henrik nagyobb kikötőt építtetett, XIV. Lajos pedig kedvelt katonai építészével, Vaubannal alakíttatott ki erődöket a kikötő védelmére. ... (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Toulon
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Marseille és kikötője
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2099x1204 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
A z   a d a t r e k o r d r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A főcímet a katalogizáló adta.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella