D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_47_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fényes Elek
B e s o r o l á s i   c í m : Fényes Elek
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 40. sz. (1855. október 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Gazdaságföldrajz
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Szociológia, társadalomkutatás
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : statisztikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : társadalomtudós
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : akadémikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gazdaságstatisztika
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Fényes Elek (1807-1876)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : mellkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fényes Elek.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Fényes Elek született 1807-ben Biharmegye Csokaj helységében, vagyonos nemes családból. Tanulmányait Debreczen-, Nagyvárad- és Pozsonban végezé. - Kedvencz tanulmánya a statistika, földleirás és státusgazdászat volt mindenkor. 1836-tól fogva Pesten lakván, itt elnöke lett a Körnek, melly majdnem egész Magyarország értelmiségét magában foglalá.
Később pedig az iparügynek organumul szolgáló Ismertető czimü, valamint az iparegylet által kiadott Hetilapnak is szerkesztője volt; mindkettőt több alapos szakismerettel irt czikkeivel gazdagitá. - Érdemeiért az akademia 1837-ben lev. tagul választá meg. Kiadta ezután költséges utazásokkal és nagy fáradsággal tett gyüjtéseinek gyümölcsét, Magyarország leirását geographiai és statistikai tekintetben, mellyet az akademia 200 aranynyal jutalmazott; továbbá Magyarország statistikáját, melly a maga nemében mai napig is egyetlen s több főiskolában kézikönyvül használtatik. Irt ezek mellett több iparunkat tárgyazó, továbbá geographiai müveket, mellyek mindegyikét szilárd igazságszeretet, haladási szellem és okos combinátió jellemzi. Ujabban a keleti háboru szinhelyéül szolgáló, tartományokra vonatkozó becses dolgozatokat bocsátott közre s jelenleg hol Pesten, hol Gödöllőn folytonos, szakadatlan munkálkodások közt tölti napjait. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. október 7.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Fényes Elek (Csokaj, 1807. július 7. - Újpest, 1876. július 23.) közgazdasági statisztikai és földrajzi író, a honismereti szemlélet és munkálkodás hazai megteremtője, a magyarországi közgazdasági statisztika első jelentős képviselője, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 1837-től, rendes tagja (1858-1867).
A Magyar Tudományos Akadémia első tagja volt 1837-ben. A reformkori polgári haladás harcosa. Nagyváradon bölcsészeti tanulmányokat, Pozsonyban jogot végzett. 1836-ban Pesten telepedett le, különböző gazdasági területeken működött, elsősorban azonban statisztikai munkásságot folytatott. Munkáiból ismerték meg a kortársak a korabeli Magyarország gazdasági, népességi, statisztikai állapotát. A nemzet anyagi és szellemi erőforrásainak számbavételén túl fejlődésében ábrázolta az ország állapotát, összehasonlította a külföldi viszonyokkal, hogy az elmaradottság még jobban szembetűnjék. Műveinek leíró része hatalmas értékű néprajzi forrás is. 1848-ban Szemere Bertalan az Országos Statisztikai Hivatal szervezésével bízta meg. A szabadságharc bukása után börtönbe került. Elképzelései 1867 után főként Keleti Károly munkásságában valósultak meg. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Fényes Elek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fényes Elek portréja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái: Fényes Elek (csokaji)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Néprajzi Lexikon: Fényes Elek (Csokaly, 1807 - Újpest, 1876)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1718x1852 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella