D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_48_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Majer István
B e s o r o l á s i   c í m : Majer István
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 41. sz. (1855. október 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelés- és iskolatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mellkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : teológus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grafikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Majer István (1813-1893)
V I A F I d : 121378754
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Majer István.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Majer István született 1813-ban augustus 15-kén Mocsonakon Nyitramegyében. Iskoláit Esztergomban kezdte, hol felvétetvén a papnövendékek sorába, a nagyszombati papnöveldébe került. Itt nehány növendék-társával magyarnyelv-gyakorló iskolát létesitett s a rajzolásban, melly művészetet nagy hajlammal gyakorlá, több növendék-társainak oktatást adott. 1834-ben kezdett folyóiratokba irni s alig létezett hazai vállalat, melly ne tudna dolgozataiból felmutatni. Ezekben jelent meg saját rajzolatai után Eperjes, Szeged, Eger, Tata stb., sőt a lipcsei Illustrierte-ben Siklós, Mohács képe. Nagy jártasságot szerezvén a rézmetszésben is, több rézmetszvényeket közölt keze után a Tudományos gyüjtemény- és a Honmüvész czimü folyóiratokban. - Szintén ekkor adta ki a sajátkezüleg rézbe metszett "Magyar szent képek" czimü vállalatát, mellyből többszöri kiadással közel 200 ezer kelt el. Pesten a jogot hallgatá s felszenteltetvén, elsőbb falun segédpap, aztán Esztergomban k. városi káplán lett, melly hivatalaiban már a népnevelés mezején olly sikeresen fáradozott, hogy az 1842-ben Esztergomban felállitott mesterképző intézet tanárává lett kinevezve. 1844-ben bocsátá közre Népneveléstan könyvét. [...] - Adott ki ezután egy Egészségtant a nép, és szindarabokat az ifjuság számára, s a Rézmetszészet műtanát. Liturgikája mesterképzők számára, pályakoszorúzott mű, melly ezer fttal jutalmaztatott. 1848-ban az oktatás ministernek egy A magyar képezdék reformja czimű iratot nyujtott be. Ugyanez évben jelent meg tőle A jó magyar házi gazda, népkönyv; 1849-1851-ben II. kötet Egyházi beszédek. Mindezen és több leginkább nevelést tárgyazó iratai nevének átalános becsülést vivtak ki. 1849-ben a felsőbb neveléstan helyettes tanárává választatott a pesti egyetem bölcsészeti karához; 1850-iki év első felében a Kath. Néplapot szerkesztette, ez év decemberében pedig Pestváros a kebelében létező reál- és elemi iskolák igazgatójául őt jelölé ki. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. október 14.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Majer István (Mocsonok, 1813. aug. 15. - Esztergom, 1893. nov. 21.): egyházi, pedagógiai, népszerűsítő író, grafikus. 1834-ig bölcseleti és teológiai tanulmányokat folytatott Nagyszombatban, ahol négy társával együtt m. nyelvgyakorló egyesületet alapított. 1836-ban pappá szentelték. 1842-ben esztergomi tanítóképző intézeti tanár, 1849-51-ben a pesti egy.-en a pedagógia h. tanára. 1857-ben kürti plébános, 1866-ban esztergomi kanonok, majd c. püspök. Az első pesti bölcsőde megalapítója. 1885-től főrendiházi tag. Számos rézmetszetet készített. Népdalokat, tájszavakat, szójárásokat gyűjtött. Az István bácsi naptárát alapította és 1856-tól 1870-ig szerk. - F. m. Népneveléstan (Buda, 1844); Színdarabok az ifjúság számára (Pest, 1846); A rézmetszetnek műtana (Buda, 1847); Egészségtan a nép számára (Esztergom, 1847); A magyar képezdék reformja (Esztergom, 1848); Népszerű egyházi beszédek (I - II., Pest, 1849 - 51); Milyen legyen a néptanoda? (Udvard, 1858); Ezer műkereszt (Bp., 1884). (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Majer István (pedagógus)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái : Majer István
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nehány szó "István bácsi"-ról
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Majer István (A tud. akadémia könyvtárából)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Majer István (Sz. 1813. aug. 15.)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1416x2032 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella