D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_54_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Chinai vitorlás-talyiga
B e s o r o l á s i   c í m : Chinai vitorlás-talyiga
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 47. sz. (1855. november 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tárgyi néprajz
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Szállítás, anyagmozgatás
T é m a k ö r : Energetika, energiahordozók
A l t é m a k ö r : Szélenergia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : teherszállító jármű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : teherszállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : anyagmozgató berendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szélenergia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : munkaerő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kína
G e o N a m e s I d : 1814991
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Chinai vitorlás-talyiga.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A csin fényüzést kedvelő, melly főleg különféle diszmenetek s más ünnepi alkalomkor látható; a nagy urak s magas hivatalnokok rendszerint több százra menő kisérettel járnak, kelnek s utaznak; a főur maga a menet közepén aranyozott karszékben vitetik, kisérete lóháton s gyalog előzi s követi. - Az alsóbb osztályuak is vagy lóháton járnak, vagy zárt kolyákban, gyaloghintókon utaznak, - hintók, kocsik ismeretlenek, szekerek csak javak szállitására alkalmaztatnak. Ezek majd két kereküek, majd csak egy de óriás kerékkel ellátott targonczák, a kocsis hátul jár, két rud által tolván s kormányozván kutya vagy szamár által vonszolt jármüvét. Gyakran a szelet fogják be, a targonczára két kis árbocz levén alkalmazva, melly közé vászon vagy gyékényből készült vitorla van kifeszitve s mellynek czélszerü alkalmazása által roppant munkát meggazdálnak, - a szél a mozgatási erők legolcsóbbja lévén. - Illy vitorlás targonczák azonban csak csin utakon használtatnak, mellyeknek az europai vasutakat kivéve nincsen párjuk, a kormány ügyel arra, hogy a rendesen vezetett országutak folyton legjobb karban tartassanak. - Az utak deszka simaságuak s gyakran jobbra balra fallal szegélyezvék, - s számos munkás éjjel nappal azok seprésével az esőviz és sár eltávolitásával foglalkozik... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. november 25.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bár kínai vitorlás kocsikról már a 6. század óta léteznek feljegyzések, ezek a szárazföldi vitorlás járművek nem talicskák voltak. A vitorlával segített talicska feltalálásának ideje bizonytalan. Andreas Everardus van Braam Houckgeest 1797-es könyvében közölt róla metszeteket és egy leírást is:
"Shandong tartomány déli határának közelében egy olyan fajta talicskával találkozhatik az ember, ami jóval nagyobb a korábban általam leírtaknál, és amelyet ló vagy öszvér húz. Ám képzeljék el a meglepetésemet, amikor ma ezekből egy egész flottával találtam szembe magam. Szándékosan nevezem flottának, mert mindegyiknek vitorlája van, amit a talicska elülső végén rögzített kis árbocra szerelnek fel. A vitorla fonott gyékényből vagy többnyire inkább vászonból készül, öt-hat láb magas és három-négy láb széles, árbocmerevítőkkel, kivonó- és felhúzókötelekkel, akárcsak a kínai hajókon. A kötélzet a talicska két nyeléhez csatlakozik, így azt a talyigás ember állítgatni tudja."
Ezeket a vitorlás talicskákat még a 20. században is használták. (Forrás: Az angol nyelvű Wikipedia alapján)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sail assisted wheelbarrows
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wheelbarrows with sails in China
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1540x1475 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella