D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_02_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tokaj
B e s o r o l á s i   c í m : Tokaj
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-07-31
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 10. sz. (1861. márczius 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gőzhajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közúti híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tokaj
G e o N a m e s I d : 3043872
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Tokaji-hegy
G e o N a m e s I d : 714657
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Tisza (folyó)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tokaj.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ott, hol a magyar alföld hatalmas folyama hazánk egyik legszebb megyéjének fő erét, a Bodrog vizét magába veszi, 400 lábnyi magasságra kiemelkedve s a többi hegyektől mintegy különválva, egy meredek sziklahegy áll; ez a Kárpátok azon hegysorának végcsucsa, mely Sárosmegyében - Cserveniczán - a hires nemes opált szolgáltatja, s délnek fordulván, Abaujvármegyének keleti oldalát végig futja, innen több ágazatban Zemplénbe lép, s annak legdélibb végén ama világhirü hegyet képezi, melynek környékén a borok királya, a tokaji nektár üté fel uralkodó székét.
E süvegalaku hegy porphyr sziklafalai alatt, a Tisza és Bodrog által keskeny helyre szoritva, terülnek el Tokaj városának nagyrészben kőből épült házai, melyek közől habár helylyel-közzel csinosabb uj modorú emeletes házak tünnek is ki, mindazáltal maga a város egészben véve igénytelen kinézésü; de felvirágzása bizton remélhető, annyival is inkább, miután most már hazánk két oly hatalmas közlekedési ága metszi át, melylyel nálunk kevés város dicsekhetik, a tiszai gőzhajózást, és a debreczen-miskolczi vasutat értjük, melyeknek itt főrakhelyük van. Ez ideig egyedül borának köszönheti, hogy nemcsak hazánkban, de egész Európában, sőt a többi földrészekben is ismeretes volt, mert hiszen Tokaj bora mindenütt a borok királyának ismertetett el. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. márczius 10.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tokaj észak-magyarországi város Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A Tokaji kistérség központja. Miskolctól 54 km-re keletre fekszik, a híres Tokaj-hegyaljai borvidéken, két folyó, a Tisza és a Bodrog találkozásánál, a Kopasz-hegy lábánál. Tokaj fejlődésében nemcsak a bortermelésben és borforgalmazásban játszott szerepe, hanem közlekedési csomóponti fekvése is közrejátszott. Tokaj volt a Kelet-Felvidék és a Kelet-Alföld között zajló szekérforgalom legfontosabb kapuja. A tokaji átkelőhelyhez mérhető jelentőségű és szerepkörű átkelőhely a Tiszán csak Szolnokon és Szegeden volt. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Tokaj
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jellegzetes hegyaljai mezőváros: Tokaj látképe (Borsod-Abaúj-Zemplén m.)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tokaj látképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1749x1180 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella