D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_02_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A fonászai vagy Busuluj-barlang
B e s o r o l á s i   c í m : Fonászai vagy Busuluj-barlang
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 15. sz. (1861. április 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Barlangkutatás
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természeti környezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barlang
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Erdély
G e o N a m e s I d : 664661
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Fonóháza
G e o N a m e s I d : 678232
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bihar vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A fonászai vagy Busuluj-barlang.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vándorlások Erdély felé.
...
Elbucsuzva kedves ismerőinktől, a Réz és a Verzári hegyek által képzett völgyön végig ügetve, ujabb hegycsoportozat belsejébe hatoltunk, megtekintendök az országszerte ismert fonászai, vagy oláhosan Busuluj csepegökő- és csonttorlaszos barlangot. (L. a képet 172. oldalon.)
A barlang szája nehány ölnyire emelkedik a hegy lába fölött, sürű bozót által elrejtve a szem elől, melyen keresztül keskeny gyalogösvény vezet. Nyilásánál mindjárt egy előtermet képez, melyből a főágba lépve, több nagyszerü terembe jutunk.
A fáklyák lobogó világánál tündéri látomány tárul szemeink elé, milyenről csak az ezeregyéjszakai regékben hallottunk. Közelünkben gyémántként villogó oszlopok; csillámló, fantasztikus alakok; fölöttünk a sötétségbe messze, belátlatlan boltozat, melyről egy-egy csepegökö-csap, mint a templom karcsu lámpája, majdnem fejünkig ér le. Lélekzetünk elszorul, s néma szobrokkint bámulunk. A szakadatlanul aláhulló csöppek tompa locscsanása harmonikus, de kisérteties zenét képez, s a fáklyák lángjai fölött időnként egy-egy szárnyas valami, - talán Mephisto apró ördögei röppennek el. Tovább megyünk s lábunk valami idomtalan tömegben botlik meg. Micsoda az? kiváncsian veszszük kezünkbe, - s borzadva látunk egy szikár karcsontot, egy zuzott koponyát, melynek szemüregei szemrehányólag látszanak ránkmeredni. Megborzadunk, s érezzük, hogy valami hideg fluidum fut végig testünkön, - ez a láthatlan szellemek jégkezének fagyos érintése. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. április 14.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Fonáca
kisközség Bihar vármegye vaskóhi j.-ban, (1891) 476 oláh lak. Az itteni cseppkőbarlangot Petényi Salamon és Kovács János 1854. vizsgálták meg; legszebb részei a 15 m. magas kupola, a csarnok és a megkövesült vizesés. A csarnok 260 lépés hosszu és 50 lépés széles. (Forrás: Pallas Nagylexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Fonácza.
Fonácza, a Bihar-hegységben, a Fekete-Körös mellett fekvő kisközség, gör. keleti vallásu, oláh lakosokkal. Házainak száma 93, lakosaié 544. Postája Rézbánya-Város, távírója és vasúti állomása Vaskoh. Földesura a váradi 81püspök volt, mely itt most is birtokos. Gör. keleti temploma a mult század közepén épült. Határában van a híres fonáczai cseppkőbarlang, megkapó részletekkel. A barlang bejárata kb. 300 lábnyi magasságban fekszik a völgy fölött. (Forrás: Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Fonóháza (régebben Fonáca, románul Fânațe) falu Romániában, a Partiumban, Bihar megyében.
A Bihar-hegységben, a Fekete-Körös mellett, Vaskohtól északkeletre fekvő település.
...
Nevezetességei
Cseppkőbarlang: Fonóháza határában található a híres (fonáczai) cseppkőbarlang, megkapó részletekkel. A barlang bejárata kb. 300 lábnyi magasságban fekszik a völgy fölött. ... (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az aggteleki barlang
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pallas Nagylexikon: Fonáca
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai - Fonácza
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Fonóháza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1310x945 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella