D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_03_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Czuczor Gergely
B e s o r o l á s i   c í m : Czuczor Gergely
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 20. sz. (1861. május 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Irodalomtudomány általában
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvtudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Czuczor Gergely (1800-1866)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelvész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerzetes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Czuczor Gergely.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A mint ember és mint iró egyaránt tiszteletreméltó férfi, született 1800-ban, dec. 27-én, Nyitramegye, Andód nevü helységében , földmives családból. Az elemi iskolákat Érsekújvárott, a gymnasiumot Pozsonyban végezte. Tizenhét éves korában a sz. Benedek-szerzetbe lépve, mint ilyen hallgatta a bölcseletet Győrben, hittant pedig Pesten és Pannonhalmán. Az egyházi rendeket 1824. végén vette föl s 1825-től 35-ig Győrben és Komáromban oktatói hivatalt viselt. Ott nemcsak mint emelkedett lelkü tanitó, de főleg a nagy cholera ideje alatt mint hitszónok és buzgó lelkipásztor is meg tudta magát kedveltetni. Ez időköz alatt lépett föl "Augsburgi ütközet" czimü hőskölteményével (1824.) Mind ebben, mind az ezt követő "Aradi gyülés"-hen (1828.) mint a Vörösmarty-iskola kiváló, és saját felfogású tagja tünik föl. Ezeket követte "Botond" négy énekben (1831.) A Tudóstársaság 1831. februári első nagygyűlésében levelező tagul választotta. Már előbb, 1828-ban beutazta volt a magyar alvidéket egész Belgrádig..." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. május 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Czuczor Gergely
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Czuczor Gergely arczképe és névaláirása
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Czuczor Gergely
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Czuczor Gergely kézirata
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1613x2144 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella