D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_03_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erichsen Péter
B e s o r o l á s i   c í m : Erichsen Péter
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Kriehuber
U t ó n é v : Josef
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
1800-1876
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 23. sz. (1861. június 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Erichsen, Peter (1794-1861)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : mérnök
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazgató
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vezető alkalmazott
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1856
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Erichsen Péter.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Erichsen Péter született 1794-ben Dániában, Kopenhágában, protestáns családból. Atyja pénztőzsér és hajóbirtokos volt, utódja a kereskedelmi világban e néven jó hirben állott s messze ismert ősöknek...
Azon időtájban az osztrák "Első Dunagőzhajózási társaság" korigényelte refornokat létesitni akarván, egyszersmind a több oldalról észrevett s megrótt lanyhaságot, s a hivatalnoki karba akkor beharapózó fegyelmetlenséget szintén megakadályozandó: ügyei vezetésében az addigiaknál erősebb karokra várt s az igazgatói állomásra Kudriafsky lovagot, akkor cs. k. tengerész-őrnagyot hivta meg, ki teendőivel megismerkedve, miután magával számot vetett volna - jól értesültek állítása szerint - a neki ajánlott állomást csak azon föltétellel fogadá el, uj pályáján csak ugy igért sikert magának, ha az általa Triesztben személyesen s előbb mondott érdemeinél fogva a birodalom előtt is jó néven ismert Erichsen Pétert, mint igazgatósági titkárt, maga mellé megnyerhetné. - Igy lépett E. P. 1846-ban az Első Dunagőzhajózás szolgálatába, melynek 1848-ban, midőn Kudriafsky katonai hivatásához visszatért, igazgatója lett, mely minőségben élte fogytáig ernyedetlen kitartással s példás becsületességgel működött." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. június 9.)
K é p a l á í r á s : (A Vasárnapi Ujság reprodukciója Josef Kriehuber 1856-os litográfiája után készült.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikimedia: Peter Erichsen Litho
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1346x1694 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella