D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_03_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A tölcsér (töbör) feneke
B e s o r o l á s i   c í m : Tölcsér (töbör) feneke
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 23. sz. (1861. június 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Geológia, földtörténet
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : vulkán
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegység
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kráter
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Mexikó
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A tölcsér (töbör) feneke.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Közép-Amerikában, a legforróbb égöv alatt, örök-hóval borított óriási hegylánczok huzódnak északtól lefelé délirányban. A csucsok közől többen vulkáni természetüek. Ezek közt legmagasabb az Orizaba nevü tűzhányó, melynek tölcséréhez még csak néhány halandónak sikerült eljutni. A Popokatepetl tűzhányó mindjárt az emlitett után következik, sőt természettudományi tekintetben amannál sokkal nevezetesebb.
...
Ott álltunk tehát ezen iszonyatos hegy tetején a tátongó tölcsér szélén s alá tekinténk a füstölgő mélységbe.
Azonban nem ama borzadalmas, sötét és vigasztalás nélküli üreg állott szemem előtt, melyet más tölcséreknél, különösen pedig az Orizaba rémséges gyomrában tapasztaltam. Ellenkezőleg itt a felolvadt sziklatömeg a legnagyobbszerü s legfelségesb tarka szinvegyületet tünteté elém. És ha ama rejtélyes zugás, mely a tölcsér fenekén a három mély kutból, mint a pokolnak torkából, vagy kéményéből hallatszott, nem emlékeztet rá, hogy itt a természet rombolásának egyik legirtóztatóbb helyén állok, csalódásom talán megmagyarázható lett volna.
Az üreg északi szélén állottunk, oldalt elbarnult granittömegek emelkedtek, melyek a kiömlő tűzfolyadék által megüvegesedve felragyogának. Alólról időközönkint félelmet gerjesztő s felette gyanus moraj keletkezek s kénkőillatu fojtó pára özönlé be a tölcsér belsejét, melynek falai az északi oldal egyik részét kivéve, látszólag legalább függőleges vonalban esnek alá. A hosszas kerék-nyilás ezen része (lásd a 2 képet) itt kissé befelé torlódik, s a szirtek kiálló csucsain át a lejárást lehetővé teszik. A hol a szikladarabok kissé külebb álltak, hóval valának belepve, a meleg pára felolvasztá e hószigetecskék oldalait, mig közepén a csikorgó hideg mindent kőkeményre fagyasztott: láttam itt a lecsorgó nedvből alakult jégcsapokat, melyek tiz lábnyi szélesek s három akkora hosszuk valának. A jégcsapok alatt a párákból alakult kénkőjegeczek függtek alá. A tölcsér fenekén három nyilásból vetődik fel a kénköves pára, mig az alap többi része visszahullott és ismét összeállott kövekből és hamukból képződött. A midőn a vulkán kitör, e fenék elenyészik, s a tölcsér irtóztató torka egészen megnyilik, s félmérföldnyi távolra önti el a vidéket tűzfolyadékkal. ..." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. június 9.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Popocatépetl ... a hétköznapokban csak El Popo vagy Don Goyo néven emlegetnek - egy aktív vulkán és egyben a második legmagasabb hegycsúcs Mexikóban az 5636 m magas Pico de Orizaba után. A Popocatépetl elnevezés ... "Füstölgő Hegyet" jelent. A Popocatépetl a Transz-mexikói vulkanikus öv keleti felén helyezkedik el, északon pedig a Paso de Cortés nevű hegygerinccel az Iztaccíhuatl tűzhányóhoz csatlakozik.
Popocatepetl Mexikó egyik legaktívabb tűzhányója, több mint 20 alkalommal tört ki, mióta a spanyolok 1519-ben ide érkeztek. ... (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Popocatépetl
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Popokatepetl mexikói tűzhányó, Tlamakas helységből tekintve
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Popocatepetl
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Photos from Popocatépetl (2001-2002)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1375x1283 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella