D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_03_pix_Oldal_18_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Priesznitz-forrás a schwarzenbergi hidegviz-gyógyintézetben
B e s o r o l á s i   c í m : Priesznitz-forrás a schwarzenbergi hidegviz-gyógyintézetben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 24. sz. (1861. június 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Gyógyturizmus
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : forráshely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : forrásvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógyvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Merény
G e o N a m e s I d : 617824
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szepes vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Priesznitz-forrás a schwarzenbergi hidegviz-gyógyintézetben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Hazánk legregényesb megyéi egyikében, a Szepességen, egy kies hegykatlanban, szép fenyő erdőktől környezve, fekszik ez ujabb időkben gyakran emlitett fürdő, melynek hideg forrásait még 1847-ben vette igénybe egy társaság, mig a mostani tulajdonos s egyszersmind intézeti orvos, Lumnitzer Vilmos ur, 1853-ban véglegesen átvette az intézetet, s a mennyire a helyiség engedé, a gyógyvendégek és a kor kivánalmainak megfelelőleg, berendezé. - Nagyszámu kiapadhatlan hegyi források, a gyógyczélnak megfelelő hideg tiszta viz, éltető levegő, gyönyörü, kiterjedt sétányok a hegyek erdeiben - ezek e helynek föelönyei s e mellett még azon kényelemmel is van ellátva, hogy a derék magyar érzelmü, német ajku Wagendrüsszel városkához 1/2 negyed órányira, Iglóhoz 3, Lőcséhez 4, Rozsnyóhoz 5, Kassához 12 órányi távolságra fekszik, mely utóbbi most már hazánk központjával, Budapesttel, vaspálya által van összekötve, s igy a közlekedés annál könnyebben történhetik.
A gyógymód itt is az, mely Gráfenberg hideg-gyógyintézetét világhirüvé tette s a fentemlitett orvos ur által Priesznitz módja szerint gyakoroltatik. Nem szükség elösorolnunk, mennyi mindenféle bajokban, s mily különféle alkalmazással használ a hideg viz; csupán azt említjük, hogy tökéletes ellátással (étkezés, lakás, kiszolgálat, orvosi segély) mult évben havonként körülbelől csak 30 pftba került itt az élet. Ennél olcsóbb fürdőt aligha találunk. ..."(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. június 16.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Merény (1887-ig Vagendrüssel, szlovákul: Nálepkovo, korábban Vondrišel, németül Wagendrissel) község Szlovákiában a Kassai kerület Gölnicbányai járásában. ...
1847-ben Kornidesz Lajos a falu határában megalapította Feketehegy-fürdőt, mely az akkori Magyarország első klímatikus sósvízű fürdője és hidegvízgyógyintézete volt. 1848-ban az épületek súlyos károkat szenvedtek, de 1853-re Lomnitzy Vilmos újjáépíttette őket. 8 épületből állt, melyekben 180 vendégszoba volt. 8-14 C° hőmérsékletű bővizű kitűnő hegyiforrásai hidegvízgyógyintézet létesítésére kiválóan alkalmassá tették. A fürdő 1881-ig üzemelt. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Merény
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Merény - az egykori szanatórium épülete Feketehegyen
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A schwarzenbergi hidegviz-gyógyintézet Szepesmegyében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2140x1554 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella