D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_04_pix_Oldal_06_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : II. Lajos király holttestének feltalálása (Székely Bertalan festménye után)
B e s o r o l á s i   c í m : 2. Lajos király holttestének feltalálása (Székely Bertalan festménye után)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 27. sz. (1861. július 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Lajos (Magyarország: király), II. (1506-1526)
V I A F I d : 58988207
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : halott
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fametszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : másolat
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : II. Lajos király holttestének feltalálása. (Székely Bertalan festménye után.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A pesti mütárlat termeiben néhány hónap óta egy megható nagy történeti festmény vonja magára a müértők és közönség figyelmét. A kép érdekét neveli azon körülmény, hogy a mü teremtője egy fiatal hazánkfia, ki jelenleg Münchenben él müvészeti tanulmányainak, azon vágytól epesztve, bár körülményei mielőbb megengednék, hogy a müvelt világ távolabb mükincseit is mielébb meglátogathassa. Részint e czélból küldé hazájába emlitett nagy müvét, hogy láthassuk eddigi haladását s nyerjünk okot további reményekhez. Szóval, a münek vevőre van szüksége s a tiszteletdij egy magasra törekvő fiatal kebel legforróbb vágyait elégitené ki.
Hogy távolabb körökben is ismertessék e mü, fényrajz után készült fametszvényben mutatjuk azt be olvasóinknak, azon reményben, hogy a mü szépségeit, ha egyebet nem, a compositio megható eredetiségét, legalább sejtetnünk sikerülend. Székely Bertalan "II. Lajos király"-a mindjárt az első felállitás alkalmával kellemes meglepetést idézett elő a főváros müvészi köreiben, mi csakhamar azon átalános nézetben nyilvánult, hogy oly tehetség, mely egyszerre ily erővel lép fel, a legmelegebb pártolásra érdemes.
...
A mi a mü compositióját illeti, meg kell jegyeznünk, hogy Székely Bertalan a mohácsi csatában elesett királyra nézve az eddig fennálló köznézettől eltért. Mint a kép mutatja, Lajos király holttestét itt nem a Csele patakból húzzák ki, hanem a földből ássák ki, hova a szerencsétlenül járt királyt hivei valószinüleg mindjárt a csata végével sietve eltemették. Hetekig tartott azután a keresés, melyet Zápolya János rendelt el, mig végre az ideiglenes sirra és a tetemre ráakadtak. E megtalálási jelenetet ábrázolja Székely Bertalan képe, egész nagyszerüségében s megható voltában. A müködő alakok a komoly részvét, fájdalom s a felkent király hamvai iránti tisztelet mesteri kifejezését mutatják." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. július 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Székely Bertalan: II. Lajos holttestének föltalálása
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Székely Bertalan: II. Lajos holttestének megtalálása Székely Bertalan festményén
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Székely Bertalan
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képzőművészet Magyarországon : Székely Bertalan: II. Lajos holttestének megtalálása
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lengyel Géza: Székely Bertalan
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2813x2215 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella