D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_04_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báró Ricasoli
B e s o r o l á s i   c í m : Báró Ricasoli
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 28. sz. (1861. július 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Növénytermesztés, kertészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ricasoli, Bettino (1809-1880)
 M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : miniszterelnök
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : borász
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Olaszország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : újkori Itália
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Báró Ricasoli.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Báró Ricasoli az, kit Viktor Emánuel azon kitünő megtiszteltetésben részesitett, hogy tanácsában Cavour gróf helyét foglalja el, mint olyan, ki jeles elmetehetségei és elismert képességeinél fogva a közvélemény által már régebben jelöltetett ki arra, hogy a dicsőült nagy államférfiuval Olaszország függetlensége és egysége nagy munkájában közremüködjék...
Köztudomás szerint Bettino Ricasoli, Toskana egyik legrégibb és legnemesebb családjainak ivadéka.
Javitásai a mezei-gazdászat terén, mint szintén irományai a szőlő, olaj- és eperfák helyes tenyésztési módjáról, még Firenzében alapiták meg a báró hirét. A párisi világkiállitáson Chianti boraiért érdempénzt és a becsületlegio keresztjét nyeré el. - Ő is azonban, mint Cavour, midőn nagyszerü vállalatok által öregbité saját örökölt birtokai értékét, és vagyonositá a földjein élő bérlő gazdákat, gondolataiban e reformokat az átalános előhaladással kapcsolá egybe. - Összeköttetései honának mind belföldön, mind számüzetésben élő férfiai legjobbjaival, nem kevéssé buzditák őt ernyedetlen munkálkodásra és a politikai tudományok különböző ágainak tanulmányozására.
Szabadelvü, de egyszersmind konservativ. - 1847-ben, mint Cavourt Károly Albertnél, ugy látjuk őt a toskanai nagyherczegnél egy emlékiratot benyujtani, melyben administrativ és municipalis intézményeket és a honi papságot illető reform-javaslatokat terjeszt elő; merész szavakkal irván le az utóbbiaknak tudatlanságát és retrograd hajlamait.
Emlékiratának nyilvánosságra tétele után rögtön kineveztetett mint gonfaloniere, Firenzében. Ez időpontban még bizott Olaszország akkori reformátori fejedelmeiben: Leopold és IX. Piusban; de szintén akkor Piemont kezdé figyelmét magára vonni, hova diplomatikai missioban küldetett Károly Albert személyéhez. - Innen azon meggyőződéssel tért vissza, hogy legnagyobb fontosságu dolog, fejedelmét az olasz nemzeti mozgalomba belesodorni." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. július 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Bettino Ricasoli
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egy szellemnek köszönhetjük a Chiantit
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Arany Krisztina: Garibaldi vére és az olasz egység
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1358x1734 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella